M.P. 2007 nr 38 poz. 432

432 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzona w Warszawie dnia 1 września 2004 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Jordańskie go Królestwa Haszymidzkiego, zwane dalej „Umawia jącymi się Stronami”, — pragnąc przyczynić się do rozszerzania przyjaciel skich kontaktów między narodami Rzeczypospoli tej Polskiej a Jordańskiego Królestwa Haszymidz kiego, — świadome znaczenia turystyki dla rozwoju sto sunków gospodarczych i kulturalnych oraz lepsze go poznania życia, historii i dziedzictwa kulturo wego obu narodów, — uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1

1. Umawiające się Strony będą dążyć do umacnia nia i rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki w ce lu lepszego poznania historii i kultury obu narodów.

2. Współpraca w dziedzinie turystyki będzie reali zowana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Monitor Polski Nr 38 — 1159 — Poz. 432 i prawem obowiązującym w każdym z Państw Uma wiających się Stron. Artykuł 2 Umawiające się Strony będą popierać nawiązywa nie i rozwój współpracy między polskimi i jordańskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej, podejmujący mi inwestycje w dziedzinie turystyki, a także prowa dzącymi wspólne przedsięwzięcia w celu obsługi tury stów. Artykuł 3 Współpraca, o której mowa w artykule 2, będzie się odbywała w szczególności przez:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu organizacji obsługi turystów z obu Państw;

2) wymianę specjalistów;

3) pomoc w kształceniu kadr dla turystyki. Artykuł 4 Umawiające się Strony będą popierać wymianę informacji w następujących dziedzinach:

1) statystyka turystyczna;

2) programy kształcenia specjalistów w dziedzinie turystyki;

3) działalność promocyjna;

4) akty prawne związane z ochroną środowiska i dóbr kultury;

5) akty prawne regulujące działalność turystyczną;

6) wyjazdy zdrowotne, w tym pobyty w uzdrowi skach. Artykuł 5 Umawiające się Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów i pracowników naukowych, specjalizują cych się w tematyce turystycznej, a także współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki. Artykuł 6 Każda z Umawiających się Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego Państwa ośrod ków informacji turystycznej drugiej Umawiającej się Strony. Artykuł 7 Umawiające się Strony będą wymieniać informa cje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych. Artykuł 8 Umawiające się Strony będą popierać turystykę do miejsc kultu religijnego w obu krajach. Artykuł 9

1. Umawiające się Strony utworzą Komisję Mie szaną, której zadaniem będzie zapewnienie należytego wykonania postanowień niniejszej umowy oraz roz wiązywanie problemów, które mogą powstać w toku jej realizacji.

2. Komisja Mieszana składać się będzie z przedsta wicieli, wyznaczonych przez Umawiające się Strony, zajmujących się działalnością w dziedzinie turystyki.

3. Komisja Mieszana zbierze się po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia umowy w życie.

4. Komisja Mieszana na swym pierwszym posie dzeniu opracuje regulamin, w którym określi tryb pra cy.

5. Komisji będą przewodniczyć przedstawiciele każdej z Umawiających się Stron.

6. Komisja Mieszana spotykać się będzie w miarę potrzeb, na pisemny wniosek jednej z Umawiających się Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Jordańskim Królestwie Haszymidzkim. Artykuł 10

1. Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej z Umawiających się Stron, o czym Umawiające się Strony poinformują się wza jemnie w drodze notyfikacji.

2. Za dzień wejścia w życie umowy uważać się bę dzie dzień otrzymania noty późniejszej. Artykuł 11

1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dal sze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna z Umawiających się Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóź niej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.

2. Wypowiedzenie umowy nie będzie miało wpły wu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia. Sporządzono w Warszawie dnia 1 września 2004 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzyga jący. Z upoważnienia Rządu Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Monitor Polski Nr 38 — 1160 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1161 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1162 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1163 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1164 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1165 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1166 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1167 — Poz. 432 Monitor Polski Nr 38 — 1168 — Poz. 432

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-06-21
Data wydania: 2004-09-01
Data wejścia w życie: 2006-12-13
Data obowiązywania: 2006-12-13
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 38 poz. 432