M.P. 2007 nr 44 poz. 526

526 KOMUNIKAT PREZESA PA¡STWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2007 r. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 27

6) informuję, co następuje: Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco: moc dawki — 43—185 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 89 nSv/h) Cs-137 w powietrzu — 0,1—5,1 µBq/m3 (mikrobeke reli na m3) (średnio 1,1 µBq/m3) Cs-137 w mleku — 0,29—1,62 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,48 Bq/dm3) Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skaże nie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi. Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu lud ności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwór czymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stano wiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicz nej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu ro ku. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki: w z. W. ¸ada

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-23
Data wydania: 2007-07-17
Organ wydający: PREZ. PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 44 poz. 526