M.P. 2007 nr 45 poz. 536

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) ogłasza się na stępujące wykazy:

1) wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumen tów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki przez obywateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej, państw członkowskich Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;

2) wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumen tów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Euro pejskiej, państw członkowskich Europejskiego Po rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.3) Minister Zdrowia: Z. Religa ———————

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszcze niem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w spra wie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywa teli państw członkowskich Unii Europejskiej (M. P. Nr 21, poz. 379). Monitor Polski Nr 45 — 1331 — Poz. 536 536 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1461. Monitor Polski Nr 45 — 1332 — Poz. 536 Załączniki do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. (poz. 536) Załącznik nr 1 WYKAZ DYPLOMÓW, ÂWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJÑCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PIEL¢GNIARKI PRZEZ OBYWATELI PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) — STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ Monitor Polski Nr 45 — 1333 — Poz. 536 Monitor Polski Nr 45 — 1334 — Poz. 536 Monitor Polski Nr 45 — 1335 — Poz. 536 Monitor Polski Nr 45 — 1336 — Poz. 536 Załącznik nr 2 WYKAZ DYPLOMÓW, ÂWIADECTW I INNYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJÑCYCH POSIADANIE FORMALNYCH KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU PO¸O˚NEJ PRZEZ OBYWATELI PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, PA¡STW CZ¸ONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) — STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM I KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ Monitor Polski Nr 45 — 1337 — Poz. 536 Monitor Polski Nr 45 — 1338 — Poz. 536

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-07-27
Data wydania: 2007-07-17
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 45 poz. 536