M.P. 2007 nr 51 poz. 587

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerw ca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie poli tyczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2006 r. Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 82 par tiach politycznych wpisanych do ewidencji partii poli tycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 70 partii politycznych, w tym 26 partii wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozda nia w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy. Sprawozdanie złożyła ponadto partia polityczna Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe — Ruch Nowej Polski (EwP 41)2), wykreślona z ewidencji w 2006 r. Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożyło Stronnictwo Narodowe „Patria” (EwP 166). Przedłożone sprawozdania partii politycznych sta nowią załączniki nr 1—72 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii. Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. „Forum Republikańskie” (EwP 64)

2. Ruch Obrony Bezrobotnych (EwP 142)

3. Konfederacja Polski Niepodległej — Obóz Patrio tyczny (EwP 149)

4. Polska Unia Gospodarcza (EwP 154)

5. „Przedsiębiorczość i Postęp” (EwP 190)

6. Stronnictwo Narodowe — Organizacja Polityczna Narodu (EwP 206)

7. „Polska Konfederacja — Godność i Praca” (EwP 235)

8. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 245)

9. Nadzieja Polski (EwP 248)

10. Przyszłość RP (EwP 255) 1

1. Partia Przewoźników i Kierowców (EwP 256). Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz partii politycznych na wniosek, w trybie i na zasa dach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)). Inne nieopu blikowane załączniki do sprawozdań partii politycz nych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor macji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na za sadach określonych w tej ustawie. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110. Monitor Polski Nr 51 — 1533 — Poz. 587 587 KOMUNIKAT PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2006 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 266, poz. 2236.

2) W komunikacie i w wykazie załączników kursywą ozna czono partię polityczną wykreśloną z ewidencji w 2006 r. Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 maja 2007 r. (poz. 587) WYKAZ ZA¸ÑCZNIKÓW ZAWIERAJÑCYCH SPRAWOZDANIA PARTII POLITYCZNYCH Załącznik nr 1 — Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2) Załącznik nr 2 — Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4) Załącznik nr 3 — Ruch Odbudowy Polski (EwP 5) Załącznik nr 4 — Partia Kupiecka (EwP

10) Załącznik nr 5 — Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12) Załącznik nr 6 — Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21) Załącznik nr 7 — Unia Polityki Realnej (EwP 23) Załącznik nr 8 — Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31) Załącznik nr 9 — Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33) Załącznik nr 10 — Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34) Załącznik nr 11 — Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe — Ruch Nowej Polski Załącznik nr 12 — Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48) Załącznik nr 13 — Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49) Załącznik nr 14 — Liga Polskich Rodzin (EwP 53) Załącznik nr 15 — Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58) Załącznik nr 16 — Unia Pracy (EwP 62) Załącznik nr 17 — Partia Victoria (EwP 68) Załącznik nr 18 — Forum Samorządowe (EwP 73) Załącznik nr 19 — Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76) Załącznik nr 20 — Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) Załącznik nr 21 — Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88) Załącznik nr 22 — Stronnictwo „Porozumienie Polskie” (EwP 90) Załącznik nr 23 — Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113) Załącznik nr 24 — Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124) Załącznik nr 25 — Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131) Załącznik nr 26 — Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136) Załącznik nr 27 — Racja Polskiej Lewicy (EwP 140) Załącznik nr 28 — Polska Partia Ekologiczna (EwP 144) Załącznik nr 29 — Praca Zdrowie Ekologia (EwP 146) Załącznik nr 30 — Liga Obrony Suwerenności (EwP 148) Załącznik nr 31 — Komunistyczna Partia Polski (EwP 152) Załącznik nr 32 — Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155) Załącznik nr 33 — Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158) Monitor Polski Nr 51 — 1534 — Poz. 587 Załącznik nr 34 — Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160) Załącznik nr 35 — Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162) Załącznik nr 36 — Stronnictwo Narodowe „Patria” (EwP 166) Załącznik nr 37 — Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170) Załącznik nr 38 — Chrześcijańska Demokracja (EwP 171) Załącznik nr 39 — Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176) Załącznik nr 40 — Porozumienie Ludowo-Patriotyczne (EwP 177) Załącznik nr 41 — Polska Partia Narodowa (EwP 180) Załącznik nr 42 — Zieloni 2004 (EwP 182) Załącznik nr 43 — Socjaldemokracja Polska (EwP 191) Załącznik nr 44 — Centrum (EwP 192) Załącznik nr 45 — Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP 193) Załącznik nr 46 — Stronnictwo Pracy (EwP 196) Załącznik nr 47 — Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197) Załącznik nr 48 — Przymierze dla Polski (EwP 200) Załącznik nr 49 — Stronnictwo Narodowe (EwP 203) Załącznik nr 50 — Partia Rozwoju (EwP 205) Załącznik nr 51 — Polska Partia Pracy (EwP 211) Załącznik nr 52 — Związek Weteranów Wojny (EwP 212) Załącznik nr 53 — Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska (EwP 213) Załącznik nr 54 — Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215) Załącznik nr 55 — Samoobrona Narodu Polskiego (EwP 216) Załącznik nr 56 — Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219) Załącznik nr 57 — „Nowa Lewica” (EwP 2

20) Załącznik nr 58 — „OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej” (EwP 222) Załącznik nr 59 — Unia Lewicy III RP (EwP 227) Załącznik nr 60 — Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229) Załącznik nr 61 — Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231) Załącznik nr 62 — „Ruch Patriotyczny” (EwP 232) Załącznik nr 63 — Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234) Załącznik nr 64 — Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236) Załącznik nr 65 — Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243) Załącznik nr 66 — Nowa Wizja Polski (EwP 244) Załącznik nr 67 — Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246) Załącznik nr 68 — Samoobrona — Ruch Społeczny (EwP 247) Załącznik nr 69 — Wierni Polsce (EwP 251) Załącznik nr 70 — Porozumienie Pokoleń (EwP 252) Załącznik nr 71 — Związek Słowiański (EwP 253) Załącznik nr 72 — Obrona Narodu Polskiego (EwP 257) Monitor Polski Nr 51 — 1535 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1536 — Poz. 587 Załącznik nr 1 Monitor Polski Nr 51 — 1537 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1538 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1539 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1540 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1541 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1542 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1543 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1544 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1545 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1546 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1547 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1548 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1549 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1550 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1551 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1552 — Poz. 587 Załącznik nr 2 Monitor Polski Nr 51 — 1553 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1554 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1555 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1556 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1557 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1558 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1559 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1560 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1561 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1562 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1563 — Poz. 587 Załącznik nr 3 Monitor Polski Nr 51 — 1564 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1565 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1566 — Poz. 587 Załącznik nr 4 Monitor Polski Nr 51 — 1567 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1568 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1569 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1570 — Poz. 587 Załącznik nr 5 Monitor Polski Nr 51 — 1571 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1572 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1573 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1574 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1575 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1576 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1577 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1578 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1579 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1580 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1581 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1582 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1583 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1584 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1585 — Poz. 587 Załącznik nr 6 Monitor Polski Nr 51 — 1586 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1587 — Poz. 587 Załącznik nr 7 Monitor Polski Nr 51 — 1588 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1589 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1590 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1591 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1592 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1593 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1594 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1595 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1596 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1597 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1598 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1599 — Poz. 587 Załącznik nr 8 Monitor Polski Nr 51 — 1600 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1601 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1602 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1603 — Poz. 587 Załącznik nr 9 Monitor Polski Nr 51 — 1604 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1605 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1606 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1607 — Poz. 587 Załącznik nr 10 Monitor Polski Nr 51 — 1608 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1609 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1610 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1611 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1612 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1613 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1614 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1615 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1616 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1617 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1618 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1619 — Poz. 587 Załącznik nr 11 Monitor Polski Nr 51 — 1620 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1621 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1622 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1623 — Poz. 587 Załącznik nr 12 Monitor Polski Nr 51 — 1624 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1625 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1626 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1627 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1628 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1629 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1630 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1631 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1632 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1633 — Poz. 587 Załącznik nr 13 Monitor Polski Nr 51 — 1634 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1635 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1636 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1637 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1638 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1639 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1640 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1641 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1642 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1643 — Poz. 587 Załącznik nr 14 Monitor Polski Nr 51 — 1644 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1645 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1646 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1647 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1648 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1649 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1650 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1651 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1652 — Poz. 587 Załącznik nr 15 Monitor Polski Nr 51 — 1653 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1654 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1655 — Poz. 587 Załącznik nr 16 Monitor Polski Nr 51 — 1656 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1657 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1658 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1659 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1660 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1661 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1662 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1663 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1664 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1665 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1666 — Poz. 587 Załącznik nr 17 Monitor Polski Nr 51 — 1667 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1668 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1669 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1670 — Poz. 587 Załącznik nr 18 Monitor Polski Nr 51 — 1671 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1672 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1673 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1674 — Poz. 587 Załącznik nr 19 Monitor Polski Nr 51 — 1675 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1676 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1677 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1678 — Poz. 587 Załącznik nr 20 Monitor Polski Nr 51 — 1679 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1680 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1681 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1682 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1683 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1684 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1685 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1686 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1687 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1688 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1689 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1690 — Poz. 587 Załącznik nr 21 Monitor Polski Nr 51 — 1691 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1692 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1693 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1694 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1695 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1696 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1697 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1698 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1699 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1700 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1701 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1702 — Poz. 587 Z ał ąc zn ik n r 22 Monitor Polski Nr 51 — 1703 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1704 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1705 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1706 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1707 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1708 — Poz. 587 Załącznik nr 23 Monitor Polski Nr 51 — 1709 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1710 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1711 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1712 — Poz. 587 Załącznik nr 24 Monitor Polski Nr 51 — 1713 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1714 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1715 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1716 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1717 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1718 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1719 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1720 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1721 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1722 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1723 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1724 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1725 — Poz. 587 Załącznik nr 25 Monitor Polski Nr 51 — 1726 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1727 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1728 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1729 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1730 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1731 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1732 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1733 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1734 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1735 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1736 — Poz. 587 Załącznik nr 26 Monitor Polski Nr 51 — 1737 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1738 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1739 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1740 — Poz. 587 Załącznik nr 27 Monitor Polski Nr 51 — 1741 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1742 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1743 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1744 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1745 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1746 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1747 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1748 — Poz. 587 Załącznik nr 28 Monitor Polski Nr 51 — 1749 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1750 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1751 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1752 — Poz. 587 Załącznik nr 29 Monitor Polski Nr 51 — 1753 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1754 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1755 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1756 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1757 — Poz. 587 Załącznik nr 30 Monitor Polski Nr 51 — 1758 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1759 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1760 — Poz. 587 Załącznik nr 31 Monitor Polski Nr 51 — 1761 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1762 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1763 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1764 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1765 — Poz. 587 Załącznik nr 32 Monitor Polski Nr 51 — 1766 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1767 — Poz. 587 Załącznik nr 33 Monitor Polski Nr 51 — 1768 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1769 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1770 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1771 — Poz. 587 Załącznik nr 34 Monitor Polski Nr 51 — 1772 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1773 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1774 — Poz. 587 Załącznik nr 35 Monitor Polski Nr 51 — 1775 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1776 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1777 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1778 — Poz. 587 Załącznik nr 36 Monitor Polski Nr 51 — 1779 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1780 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1781 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1782 — Poz. 587 Załącznik nr 37 Monitor Polski Nr 51 — 1783 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1784 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1785 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1786 — Poz. 587 Załącznik nr 38 Monitor Polski Nr 51 — 1787 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1788 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1789 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1790 — Poz. 587 Załącznik nr 39 Monitor Polski Nr 51 — 1791 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1792 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1793 — Poz. 587 Załącznik nr 40 Monitor Polski Nr 51 — 1794 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1795 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1796 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1797 — Poz. 587 Załącznik nr 41 Monitor Polski Nr 51 — 1798 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1799 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1800 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1801 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1802 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1803 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1804 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1805 — Poz. 587 Załącznik nr 42 Monitor Polski Nr 51 — 1806 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1807 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1808 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1809 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1810 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1811 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1812 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1813 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1814 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1815 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1816 — Poz. 587 Załącznik nr 43 Monitor Polski Nr 51 — 1817 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1818 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1819 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1820 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1821 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1822 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1823 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1824 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1825 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1826 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1827 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1828 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1829 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1830 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1831 — Poz. 587 Załącznik nr 44 Monitor Polski Nr 51 — 1832 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1833 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1834 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1835 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1836 — Poz. 587 Załącznik nr 45 Monitor Polski Nr 51 — 1837 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1838 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1839 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1840 — Poz. 587 Załącznik nr 46 Monitor Polski Nr 51 — 1841 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1842 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1843 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1844 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1845 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1846 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1847 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1848 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1849 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1850 — Poz. 587 Załącznik nr 47 Monitor Polski Nr 51 — 1851 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1852 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1853 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1854 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1855 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1856 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1857 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1858 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1859 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1860 — Poz. 587 Załącznik nr 48 Monitor Polski Nr 51 — 1861 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1862 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1863 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1864 — Poz. 587 Załącznik nr 49 Monitor Polski Nr 51 — 1865 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1866 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1867 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1868 — Poz. 587 Załącznik nr 50 Monitor Polski Nr 51 — 1869 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1870 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1871 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1872 — Poz. 587 Załącznik nr 51 Monitor Polski Nr 51 — 1873 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1874 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1875 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1876 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1877 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1878 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1879 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1880 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1881 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1882 — Poz. 587 Załącznik nr 52 Monitor Polski Nr 51 — 1883 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1884 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1885 — Poz. 587 Załącznik nr 53 Monitor Polski Nr 51 — 1886 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1887 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1888 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1889 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1890 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1891 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1892 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1893 — Poz. 587 Załącznik nr 54 Monitor Polski Nr 51 — 1894 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1895 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1896 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1897 — Poz. 587 Załącznik nr 55 Monitor Polski Nr 51 — 1898 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1899 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1900 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1901 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1902 — Poz. 587 Załącznik nr 56 Monitor Polski Nr 51 — 1903 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1904 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1905 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1906 — Poz. 587 Załącznik nr 57 Monitor Polski Nr 51 — 1907 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1908 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1909 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1910 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1911 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1912 — Poz. 587 Załącznik nr 58 Monitor Polski Nr 51 — 1913 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1914 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1915 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1916 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1917 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1918 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1919 — Poz. 587 Załącznik nr 59 Monitor Polski Nr 51 — 1920 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1921 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1922 — Poz. 587 Załącznik nr 60 Monitor Polski Nr 51 — 1923 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1924 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1925 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1926 — Poz. 587 Załącznik nr 61 Monitor Polski Nr 51 — 1927 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1928 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1929 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1930 — Poz. 587 Załącznik nr 62 Monitor Polski Nr 51 — 1931 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1932 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1933 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1934 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1935 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1936 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1937 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1938 — Poz. 587 Załącznik nr 63 Monitor Polski Nr 51 — 1939 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1940 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1941 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1942 — Poz. 587 Załącznik nr 64 Monitor Polski Nr 51 — 1943 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1944 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1945 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1946 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1947 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1948 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1949 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1950 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1951 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1952 — Poz. 587 Załącznik nr 65 Monitor Polski Nr 51 — 1953 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1954 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1955 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1956 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1957 — Poz. 587 Załącznik nr 66 Monitor Polski Nr 51 — 1958 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1959 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1960 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1961 — Poz. 587 Załącznik nr 67 Monitor Polski Nr 51 — 1962 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1963 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1964 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1965 — Poz. 587 Załącznik nr 68 Monitor Polski Nr 51 — 1966 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1967 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1968 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1969 — Poz. 587 Załącznik nr 69 Monitor Polski Nr 51 — 1970 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1971 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1972 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1973 — Poz. 587 Załącznik nr 70 Monitor Polski Nr 51 — 1974 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1975 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1976 — Poz. 587 Załącznik nr 71 Monitor Polski Nr 51 — 1977 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1978 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1979 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1980 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1981 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1982 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1983 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1984 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1985 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1986 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1987 — Poz. 587 Załącznik nr 72 Monitor Polski Nr 51 — 1988 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1989 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1990 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1991 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1992 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1993 — Poz. 587 Monitor Polski Nr 51 — 1994 — Poz. 587

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-21
Data wydania: 2007-05-22
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 51 poz. 587