M.P. 2007 nr 53 poz. 607

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 66

6) Rada Ministrów uchwala, co nastę puje:

§1. Przyjmuje się „Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008—2014”, stanowiący załącznik do uchwały.

§2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski”.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński 607 UCHWA¸A Nr 134/2007 RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008—2014” Monitor Polski Nr 53 — 2014 — Poz. 607 Załącznik do uchwały nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. (poz. 607) Monitor Polski Nr 53 — 2015 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2016 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2017 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2018 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2019 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2020 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2021 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2022 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2023 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2024 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2025 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2026 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2027 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2028 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2029 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2030 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2031 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2032 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2033 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2034 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2035 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2036 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2037 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2038 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2039 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2040 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2041 — Poz. 607 Monitor Polski Nr 53 — 2042 — Poz. 607

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-08-24
Data wydania: 2007-07-24
Data wejścia w życie: 2007-08-24
Data obowiązywania: 2007-08-24
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 53 poz. 607