M.P. 2007 nr 63 poz. 721

721 UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. Na podstawie art. 44 ust. 1—3 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordy nacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. powołuje się, z zastrzeżeniem § 2, okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymie nieni w załącznikach nr 1—41 do uchwały.

§2. Okręgowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie jest właściwa wyłącznie do przeprowadzenia wybo rów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu wy borczym nr 12.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766. Załącznik nr 2 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W WA¸BRZYCHU

1. Jan Linowski — sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu

2. Robert Wróblewski — sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

3. Maria Kołcz — sędzia Sądu Okręgowego w Âwidnicy

4. Małgorzata Mróz — sędzia Sądu Okręgowego w Âwidnicy

5. Wiesław Pędziwiatr — sędzia Sądu Okręgowego w Âwidnicy

6. Aleksandra Abramowska-Podlińska — sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

7. Maciej Ejsmont — sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

8. Krzysztof Płudowski — sędzia Sądu Okręgowego w Âwidnicy Monitor Polski Nr 63 — 2230 — Poz. 721 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. (poz. 721) Załącznik nr 1 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W LEGNICY

1. Lech Mużyło — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy, Komisarz Wyborczy w Legnicy

2. Dariusz ¸ukaszewski — sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

3. Witold Wojtyło — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

4. Marek Poddębniak — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

5. Włodzimierz Przysłupski — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

6. Andrzej Marek — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

7. Bartłomiej Treter — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

8. Paweł Pratkowiecki — sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

9. Marian Woźny — sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

10. Jacek Martka — sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy Załącznik nr 3 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA WE WROC¸AWIU

1. Marian Gruszczyński — sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

2. Marcin Sosiński — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

3. Marzena Mędrzejewska — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

4. Irena Giernatowska — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

5. Ryszard Kozłowski — sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

6. Agnieszka Maliszewska — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

7. Maciej Skórniak — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

8. Piotr Jarmundowicz — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

9. Beata Mądra — sędzia Sądu Rejonowego w Ârodzie Âląskiej

10. Małgorzata Szyszko — sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Załącznik nr 4 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W BYDGOSZCZY

1. Wiktor Gromiec — sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

2. Mirosław Trzecki — sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

3. Stefan Pietrzak — sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

4. Mirosław Kędzierski — sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

5. Ryszard Owczarzak — sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

6. Dariusz Jagielski — sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

7. Roger Michalczyk — sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

8. Adam Sygit — sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Monitor Polski Nr 63 — 2231 — Poz. 721 Załącznik nr 5 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W TORUNIU

1. Zofia Redzińska-Czerwińska — sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu, Komisarz Wyborczy w Toruniu

2. Jakub Litowski — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

3. Wojciech Modrzyński — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

4. Janusz Kotas — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

5. Andrzej Antkiewicz — sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

6. Andrzej Kurzych — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu

7. Jakub Wąwoźny — sędzia Sądu Rejonowego w Chełmnie

8. Grzegorz Waloch — sędzia Sądu Rejonowego w Chełmnie

9. Krzysztof Twarogowski — sędzia Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

10. Tomasz ˚uchowski — sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu Załącznik nr 6 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W LUBLINIE

1. Andrzej Âlaski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Komisarz Wyborczy w Lublinie

2. Beata Błotnik — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

3. Jarosław Dąbrowski — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

4. Piotr Jakubiec — sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

5. Grzegorz Kister — sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

6. Michał Klementowski — sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

7. Jarosław Kowalski — sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

8. Piotr ¸aguna — sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

9. Andrzej Mikołajewski — sędzia Sądu Rejonowego w Lublinie

10. Bohdan Tracz — sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie Załącznik nr 7 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W CHE¸MIE

1. Kazimierz Postulski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Komisarz Wyborczy w Chełmie

2. Waldemar Bańka — sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

3. Teresa Bodys — sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu

4. Leszek Breś — sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

5. Jolanta Kossowska — sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

6. Hanna Poliszuk — sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

7. Joanna Przetocka — sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

8. Ewa Szafraniuk — sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu

9. Dorota Wierzejska — sędzia Sądu Rejonowego we Włodawie

10. Marek Wolski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie Monitor Polski Nr 63 — 2232 — Poz. 721 Załącznik nr 8 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W ZIELONEJ GÓRZE

1. Stefania Cieśla-Serżysko — sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze

2. Krzysztof Cierkoński — sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

3. Bogusław ¸ój — sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

4. Bogumił Hoszowski — sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

5. Joanna Klimek-Zielińska — sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

6. Przemysław Wojnicz — sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

7. Małgorzata Kulik — sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

8. Zbigniew Woźniak — sędzia Sądu Rejonowego w Nowej Soli

9. Zbigniew Skowron — sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

10. Krystyna Jurdzińska — sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Załącznik nr 9 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W ¸ODZI

1. Maciej Krzemieniewski — sędzia Sądu Apelacyjnego w ¸odzi, Komisarz Wyborczy w ¸odzi

2. Izydor Rekść — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

3. Jacek Kępa — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

4. Marzena Lesiuk — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

5. Jacek Sobczak — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

6. Sławomir Wlazło — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

7. Elżbieta Jaworska — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

8. Jolanta Wajerowicz — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

9. Krystyna Golinowska — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

10. Tomasz Szabelski — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi Załącznik nr 10 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Marianna Cichocka — sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim

2. Sławomir Cyniak — sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

3. Antoni Hryniewicz — sędzia Sądu Okręgowego w ¸odzi

4. Paweł Hochman — sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

5. Sławomir Gosławski — sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

6. Adam Piotrowski — sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku

7. Dorota Lasota — sędzia Sądu Rejonowego w Opocznie

8. Ireneusz Grodek — sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim Monitor Polski Nr 63 — 2233 — Poz. 721 Załącznik nr 11 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W SIERADZU

1. Janusz Adamski — sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu, Komisarz Wyborczy w Sieradzu

2. Zbigniew Sadowski — sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

3. Barbara Bojakowska — sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

4. Małgorzata Chojnowska — sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

5. Sławomir Górny — sędzia Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli

6. Przemysław Majkowski — sędzia Sądu Rejonowego w Wieluniu

7. Ewa Grzybowska — sędzia Sądu Rejonowego w ¸asku

8. Jerzy Gauza — sędzia Sądu Rejonowego w Sieradzu

9. Jacek Klęk — sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

10. Antoni Smus — sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu Załącznik nr 12 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W CHRZANOWIE

1. Dorota Machura-Chrzanowska — sędzia Sądu Rejonowego w Myślenicach

2. Elżbieta Półtorak — sędzia Sądu Rejonowego w Wadowicach

3. Teresa Latocha — sędzia Sądu Rejonowego w Wadowicach

4. Teresa Wałek — sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie

5. Paweł Słowik — sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie

6. Rafał Lisak — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Âródmieścia w Krakowie

7. Andrzej Ząbroń — sędzia Sądu Rejonowego w Oświęcimiu (w stanie spoczynku)

8. Tomasz Kudla — sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Załącznik nr 13 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KRAKOWIE

1. Piotr Lechowski — sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Krakowie

2. Zbigniew Ducki — sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

3. Kamil Grzesik — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

4. Aneta Komenda — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Âródmieścia w Krakowie

5. Katarzyna Oleksiak — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

6. Bogdan Popielarczyk — sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

7. Teresa Rak — sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

8. Tomasz Szymański — sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

9. Izabela Fountoukidis — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Âródmieścia w Krakowie

10. Witold Sobejko — sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Monitor Polski Nr 63 — 2234 — Poz. 721 Załącznik nr 14 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W NOWYM SÑCZU

1. Tadeusz Piesowicz — sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu

2. Tomasz Białka — sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

3. Paweł Gnutek — sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

4. Mieczysław Hieronim Kamiński — sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

5. Bogdan Kijak — sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

6. Anna Pater — sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

7. Dominik Skoczeń — sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

8. Joanna Rawska-Pietrzkiewicz — sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej Załącznik nr 15 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W TARNOWIE

1. Grzegorz Krężołek — sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie, Komisarz Wyborczy w Tarnowie

2. Marek Syrek — sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

3. Wiesław Grajdura — sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie

4. Waldemar Nawrocki — sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

5. Waldemar Dziga — sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

6. Piotr Maziarz — sędzia Sądu Rejonowego w Bochni

7. Andrzej Franczyk — sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

8. Mariusz Karteczka — sędzia Sądu Rejonowego w Brzesku Załącznik nr 16 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W P¸OCKU

1. Władysław Urbański — sędzia Sądu Okręgowego w Płocku (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Płocku

2. Halina Mieszkowicz — sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

3. Małgorzata Michalska — sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

4. Joanna Kasicka — sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

5. Włodzimierz Ogłodziński — sędzia Sądu Rejonowego w Gostyninie

6. Marian Kuncewicz — sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu

7. Jarosław Przybyliński — sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

8. Małgorzata Tetkowska — sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie Załącznik nr 17 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W RADOMIU

1. Paweł Ways — sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Radomiu

2. Danuta Bojarska — sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

3. Maciej Gwiazda — sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

4. Jan Kępa — sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

5. Cezary Klonowski — sędzia Sądu Rejonowego w Zwoleniu

6. Renata Król — sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu

7. Mariusz Młoczkowski — sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

8. Adam Piechota — sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu Załącznik nr 18 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W SIEDLCACH

1. Bogusław Dauter — sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Siedlcach

2. Marek Cechowski — sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce

3. Janusz Cieszko — sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

4. Roman Kęska — sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

5. Andrzej Kirsch — sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

6. Mirosław Leszczyński — sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

7. Mirosław Onisko — sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

8. Dariusz Półtorak — sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

9. Waldemar Szostek — sędzia Sądu Rejonowego w Garwolinie

10. Aneta ˚yłka — sędzia Sądu Rejonowego w Węgrowie Monitor Polski Nr 63 — 2235 — Poz. 721 Załącznik nr 19 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE — I, W¸AÂCIWA DLA OKR¢GU WYBORCZEGO DO SEJMU RP NR 19 I DLA OKR¢GU WYBORCZEGO DO SENATU RP NR 18

1. Dorota Jadwiga Tyrała — sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Komisarz Wyborczy w Warszawie

2. Katarzyna Wróblewska — sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

3. Alina Sobczak-Barańska — sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

4. ¸ukasz Piebiak — sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

5. Dorota Radlińska — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie

6. Wojciech Buchajczuk — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Âródmieścia w Warszawie

7. Jolanta Iwon — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

8. Marian Marcinkowski — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

9. Iwona Falkowska — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-˚oliborza w Warszawie

10. Tomasz Kobus — sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie Załącznik nr 20 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE — II, W¸AÂCIWA DLA OKR¢GU WYBORCZEGO DO SEJMU RP NR 20 I DLA OKR¢GU WYBORCZEGO DO SENATU RP NR 19

1. Irena Dąbek — sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce (w stanie spoczynku)

2. Katarzyna Marszałek — sędzia Sądu Rejonowego w Wołominie

3. Beata Surma — sędzia Sądu Rejonowego w Wołominie

4. Krzysztof Stępniewski — sędzia Sądu Rejonowego w Legionowie

5. Joanna Jankiewicz — sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku

6. Józef Biegański — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

7. Paweł Kacperski — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

8. Anna Jacaszek — sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Załącznik nr 21 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU

1. Ryszard Janowski — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu, Komisarz Wyborczy w Opolu

2. Jarosław Benedyk — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

3. Andrzej Polański — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

4. Jerzy Wojteczek — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

5. Waldemar Krawczyk — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

6. Józef Szulc — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

7. Paweł Mehl — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

8. Adam Cąkała — sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Monitor Polski Nr 63 — 2236 — Poz. 721 Załącznik nr 22 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KROÂNIE

1. Zbigniew Ânigórski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Komisarz Wyborczy w Krośnie

2. Arkadiusz Trojanowski — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

3. Małgorzata Pelczar — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

4. Edyta Pietraszewska — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

5. Krystyna Surdej — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

6. Janusz Szarek — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

7. Grzegorz Blecharczyk — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

8. Waldemar Niemiec — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

9. Roman Jurczyk — sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

10. Małgorzata Gałuszka — sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Załącznik nr 23 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W RZESZOWIE

1. Tomasz Smoleń — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

2. Władysław Stącel — sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

3. Janusz Solecki — sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

4. Jan Dela — sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

5. Anna Walus-Rząsa — sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

6. Jolanta Krzywonos — sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

7. Marek Rajchert — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

8. Tomasz Mucha — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

9. Adam Przysada — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

10. Andrzej Szydło — sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Załącznik nr 24 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W BIA¸YMSTOKU

1. Jerzy Rypina — sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Białymstoku

2. Mirosław Józef Trzaska — sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

3. Elżbieta Małgorzata Kudrycka-Jarosz — sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

4. Marzanna Rogowska — sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

5. Barbara Puchalska — sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

6. Irena Opolska — sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

7. Karolina Szerel — sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

8. Małgorzata Kozłowska — sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku

9. Cezary Olszewski — sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

10. Włodzimierz Wójcicki — sędzia Sądu Okręgowego w ¸omży Monitor Polski Nr 63 — 2237 — Poz. 721 Załącznik nr 25 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W GDA¡SKU

1. Katarzyna Jankowska-Józefiak — sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Komisarz Wyborczy w Gdańsku

2. Ewa Giezek — sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

3. Magdalena Kiedrowicz-Kopeć — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

4. Katarzyna Antoniewicz — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

5. Jolanta Olszewska-Dubowicz — sędzia Sądu Rejonowego w Tczewie

6. Helena Zarzycka — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

7. Przemysław Banasik — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

8. Maria Magdalena Idzikiewicz-Ozolin — sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

9. Sylwia Kamińska — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

10. Zofia Szlendak-Karwowska — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Załącznik nr 26 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W GDYNI

1. Włodzimierz Witt — sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

2. Marcin Stażewski — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

3. Krzysztof Koczyk — sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

4. Marcin Jensko — sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

5. Izabella Retyk — sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

6. Ilona Będźkowska — sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

7. Teresa Skrzypkowska — sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

8. Mariusz Sztuba — sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

9. Mieczysław Grzenkowski — sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie

10. Robert Studzienny — sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Załącznik nr 27 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W BIELSKU-BIA¸EJ

1. Ryszard Brygier — sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej

2. Anna Zgierska-Kuropatwa — sędzia Sądu Rejonowego w ˚ywcu

3. Jerzy Strzygocki — sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

4. Renata Kawecka — sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

5. Elżbieta Libera-Niesporek — sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

6. Aleksander Kierczak — sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

7. Krzysztof Pabiś — sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

8. Grażyna Suszyńska — sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Monitor Polski Nr 63 — 2238 — Poz. 721 Załącznik nr 28 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W CZ¢STOCHOWIE

1. Edward Zygmunt Przesłański — sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Częstochowie

2. Robert Grygiel — sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

3. Marek Tusiński — sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

4. Sławomir Brzózka — sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

5. Krystyna Mieszkowska — sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

6. Jolanta Janas — sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

7. Adam Synakiewicz — sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

8. Agnieszka Musik — sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie Załącznik nr 29 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W GLIWICACH

1. Rafał Baranek — sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach

2. Agata Dybek-Zdyń — sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach

3. Andrzej Kieć — sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach

4. Agnieszka Kubis — sędzia Sądu Rejonowego w Zabrzu

5. ¸ukasz Malinowski — sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach

6. Małgorzata Musiała — sędzia Sądu Rejonowego w Rudzie Âląskiej

7. Ewa Trzeja-Wagner — sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach

8. Jacek Wieczorek — sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach Załącznik nr 30 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W RYBNIKU

1. Elżbieta Gawlik — sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach

2. Jarosław Klon — sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

3. Barbara Kużdrzał-Kiermaszek — sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach

4. Artur Pędracki — sędzia Sądu Rejonowego w Raciborzu

5. Piotr Suchecki — sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku

6. Ireneusz Wiliczkiewicz — sędzia Sądu Rejonowego w ˚orach

7. Monika Zielińska — sędzia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Âląskim

8. Kamila Szeląg-Krupa — sędzia Sądu Rejonowego w ˚orach Monitor Polski Nr 63 — 2239 — Poz. 721 Załącznik nr 31 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KATOWICACH

1. Mieczysław Brzdąk — sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Komisarz Wyborczy w Katowicach

2. Krystyna Gaczek — sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

3. Adam Chmielnicki — sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

4. Andrzej Obcowski — sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

5. Adam Mainka-Pawłowski — sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Âląskich

6. Jolanta Sasiak — sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Âląskich

7. Justyna Kowalska — sędzia Sądu Rejonowego w Tychach

8. Andrzej Czaputa — sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie Załącznik nr 32 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W SOSNOWCU

1. Michał Niedopytalski — sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

2. Piotr Semper — sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie

3. Aneta Podsiadły-Bugaj — sędzia Sądu Rejonowego w Sosnowcu

4. Monika Organiściak — sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

5. Grzegorz Jamróz — sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

6. Maria Mazur — sędzia Sądu Rejonowego w Mikołowie

7. Wojciech Kurzeja — sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

8. Tadeusz Czarnota — sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Załącznik nr 33 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KIELCACH

1. Mirosław Gajek — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach, Komisarz Wyborczy w Kielcach

2. Andrzej Jagiełło — sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

3. Bożena Fabrycy — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

4. Antoni Sobota — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

5. Magdalena Bajor-Nadolska — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

6. Sławomir Buras — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

7. Wiesław ¸akomy — sędzia Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju

8. Artur Adamiec — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

9. Anna Pać — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

10. Grzegorz Detka — sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Monitor Polski Nr 63 — 2240 — Poz. 721 Załącznik nr 34 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W ELBLÑGU

1. Andrzej Błesiński — sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, Komisarz Wyborczy w Elblągu

2. Michał Bober — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

3. Alicja Romanowska — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

4. Piotr ˚ywicki — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

5. Beata Czabotar — sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu

6. Jacek Pietrzak — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

7. Władysław Kizyk — sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

8. Adam Wygonowski — sędzia Sądu Rejonowego w Ostródzie Załącznik nr 35 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W OLSZTYNIE

1. Zbigniew Paturalski — sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie, Komisarz Wyborczy w Olsztynie

2. Romuald Czerniecki — sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

3. Lech Dłuski — sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

4. Małgorzata Kasztelan — sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

5. Waldemar Pałka — sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

6. Agnieszka ˚egarska — sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

7. Wojciech Kottik — sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

8. Krystyna Skiepko — sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Załącznik nr 36 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KALISZU

1. Marian Raszewski — sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, Komisarz Wyborczy w Kaliszu

2. Mariusz Tomaszewski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

3. Wojciech Vogt — sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

4. Janusz Roszewski — sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

5. Stanisław Pilarczyk — sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

6. Krzysztof Urbaniak — sędzia Sądu Rejonowego w Pleszewie

7. Karolina Balcer-Rachel — sędzia Sądu Rejonowego w Krotoszynie

8. Danuta Gajdziak — sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

9. Krystyna Grobelna — sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

10. Anna Krysicka — sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu Monitor Polski Nr 63 — 2241 — Poz. 721 Monitor Polski Nr 63 — 2242 — Poz. 721 Załącznik nr 37 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KONINIE

1. Paweł Sypniewski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Komisarz Wyborczy w Koninie

2. Waldemar Cytrowski — sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

3. Małgorzata Krzyżak — sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

4. Karol Skocki — sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy

5. Marek Jałoszyński — sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy

6. Witold Matysiak — sędzia Sądu Rejonowego w Turku

7. Alina Stępień-Milukow — sędzia Sądu Rejonowego w Koninie

8. Andrzej Szaszkowski — sędzia Sądu Rejonowego w Koninie Załącznik nr 38 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W PILE

1. Maria Trzebna — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, Komisarz Wyborczy w Pile

2. Maciej Adamczak — sędzia Sądu Rejonowego w Trzciance

3. Sylwester Ksiądz — sędzia Sądu Rejonowego w Pile

4. Anna Kulczewska-Garcia — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

5. Dariusz Małecki — sędzia Sądu Rejonowego w Pile

6. Przemysław Okowicki — sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży

7. Jan Sterczała — sędzia Sądu Rejonowego w Pile

8. Jerzy Wiewiórka — sędzia Sądu Rejonowego w Pile Załącznik nr 39 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W POZNANIU

1. Gabriela Gorzan — sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Komisarz Wyborczy w Poznaniu

2. Bogusława ˚uber — sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

3. Jarosław Grobelny — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

4. Piotr Majchrzak — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

5. Maciej Rozpędowski — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

6. Marek Szumilas — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

7. Maria Taront — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

8. Marcin Radwan — sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Załącznik nr 40 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W KOSZALINIE

1. Aleksander Nowiński — sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie, Komisarz Wyborczy w Koszalinie

2. Marek Mazur — sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

3. Grzegorz Rudy — sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

4. Marcin Mazur — sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

5. Paweł Eliasz — sędzia Sądu Rejonowego w Kołobrzegu

6. Katarzyna Boruń — sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku

7. Marcin Zieliński — sędzia Sądu Rejonowego w Wałczu

8. Marcin Wawrzynkowski — sędzia Sądu Rejonowego w Białogardzie Załącznik nr 41 OKR¢GOWA KOMISJA WYBORCZA W SZCZECINIE

1. Marian Szabo — sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie (w stanie spoczynku), Komisarz Wyborczy w Szczecinie

2. Tadeusz Julian Haczkiewicz — sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

3. Romana Mrotek — sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

4. Jolanta Hawryszko — sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

5. Grzegorz Chojnowski — sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

6. Jacek Szreder — sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

7. Piotr Brodniak — sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

8. Grzegorz Kasicki — sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

9. Paweł Wojtysiak — sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

10. Marzenna Ernest — sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinie Monitor Polski Nr 63 — 2243 — Poz. 721

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2007-09-21
Data wydania: 2007-09-13
Data wejścia w życie: 2007-09-13
Data obowiązywania: 2007-09-13
Data uchylenia: 2008-12-03
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 63 poz. 721