M.P. 2007 nr 65 poz. 732

732 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2008 Na podstawie art. 291 ust. 2 w związku z art. 312 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.2)) ogłasza się: ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 147, poz. 1033 i Nr 176, poz. 1238.

1) górne jednostkowe stawki kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszcze nia;

2) jednostkowe stawki kar za przekroczenie warun ków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za: a) poszczególne substancje, w tym substancje wyrażone jako wskaźniki, za przekroczenie: — dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wy jątkiem zawiesiny łatwo opadającej, — minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach, — dopuszczalnej masy substancji w odprowa dzanych ściekach przypadającej na jednost kę masy wykorzystanego surowca, materia łu, paliwa lub wytworzonego produktu — zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia, b) przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w załączniku nr 3 do obwieszczenia, c) przekroczenie dopuszczalnego odczynu wpro wadzanych ścieków, za jeden m3, zawarte w za łączniku nr 4 do obwieszczenia;

3) jednostkową stawkę kary za przekroczenie do puszczalnej ilości zawiesiny łatwo opadającej, za jeden litr, wynoszącą 10,31 zł;

4) jednostkową stawkę kary za przekroczenie do puszczalnego stopnia rozcieńczenia ścieków, eli minującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3, wynoszącą 10,31 zł;

5) jednostkową stawkę kary za przekroczenie do puszczalnej ilości sztucznych substancji promie niotwórczych w ściekach, za jeden m3, wynoszącą 10,31 zł;

6) górną jednostkową stawkę kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, za jeden dB przekroczenia, wyno szącą 52,82 zł;

7) jednostkowe stawki kar za przekroczenie dopusz czalnego poziomu hałasu, zawarte w załączniku nr 5 do obwieszczenia. Minister Ârodowiska: J. Szyszko Monitor Polski Nr 65 — 2268 — Poz. 732 Załączniki do obwieszczenia Ministra Ârodowiska z dnia 18 września 2007 r. (poz. 732) Załącznik nr 1 GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA PRZEKROCZENIE WARUNKÓW WPROWADZANIA ÂCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI Lp. Przedmiot kary Górna jednostkowa stawka kary w zł 1 2 3 1 Za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:

1) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej;

2) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach;

3) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu 1 050,23 2 Za 1 l zawiesiny łatwo opadającej 10,68 3 Za 1 m3 ścieków, w wypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia roz cieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby 10,68 Załącznik nr 2 JEDNOSTKOWE STAWKI KAR ZA JEDEN KILOGRAM SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRA˚ONYCH JAKO WSKAèNIKI Monitor Polski Nr 65 — 2269 — Poz. 732 Lp. Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki Stawkaw zł 1 2 3 1 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT) 1 014,71 2 Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) 1 014,71 3 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT) 1 014,71 4 Heksachlorocykloheksan (HCH) 1 014,71 5 Aldryna (C12H8Cl

6) 1 014,71 6 Dieldryna (C12H8Cl6O) 1 014,71 7 Endryna (C12H8Cl6O) 1 014,71 8 Izodryna (C12H8Cl

6) 1 014,71 9 Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl

4) 930,45 10 Pentachlorofenol (PCP) [2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole 930,45 11 Heksachlorobenzen (HCB) 930,45 12 Heksachlorobutadien (HCBD) 930,45 13 Trichlorometan (chloroform) (CHCl

3) 930,45 14 1,2-dichloroetan (EDC) 930,45 15 Trichloroetylen (TRI) 930,45 16 Tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER) 930,45 17 Trichlorobenzen (TCB) jako suma trzech izomerów (1, 2, 3-TCB + 1, 2, 4-TCB + 1, 2, 5-TCB) 930,45 18 Kadm 930,45 19 Rtęć 930,45 20 Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 930,45 21 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe 930,45 22 Absorbowalne związki chloroorganiczne — AOX 697,58 23 Antymon 697,58 24 Arsen 697,58 25 Chlor wolny 697,58 26 Chlor całkowity 697,58 27 Cyjanki wolne 697,58 28 Chrom+6 697,58 29 Lotne związki chloroorganiczne — VOX (chlorowane węglowodory lotne) 697,58 30 Lotne węglowodory aromatyczne — BTX (benzen, toluen, ksylen) 697,58 31 Miedź 697,58 32 Nikiel 697,58 33 Ołów 697,58 34 Siarczki 697,58 35 Srebro 697,58 36 Aldehyd mrówkowy 558,28 Monitor Polski Nr 65 — 2270 — Poz. 732 1 2 3 37 Chrom ogólny 558,28 38 Bar 558,28 39 Beryl 558,28 40 Bor 558,28 41 Cyjanki związane 558,28 42 Cynk 558,28 43 Cyna 558,28 44 Kobalt 558,28 45 Molibden 558,28 46 Selen 558,28 47 Tal 558,28 48 Tytan 558,28 49 Wanad 558,28 50 Akrylonitryl 372,17 51 Fenole lotne (indeks fenolowy) 372,17 52 Kaprolaktam 372,17 53 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) 372,17 54 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) 372,17 55 Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 372,17 56 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 372,17 57 Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne) 372,17 58 Rodanki 372,17 59 Fluorki 212,68 60 Azot ogólny 21,26 61 Azot amonowy 21,26 62 Azot azotanowy 21,26 63 Azot azotynowy 21,26 64 Fosfor ogólny 21,26 65 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT

5) 21,26 66 Glin 12,77 67 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową (ChZTCr) 12,77 68 Ogólny węgiel organiczny (OWO) 12,77 69 Potas 12,77 70 Siarczyny 12,77 71 Sód 12,77 72 ˚elazo ogólne 12,77 73 Zawiesina ogólna 3,94 74 Chlorki 3,94 75 Siarczany 3,94 76 Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO

4) 3,94 Monitor Polski Nr 65 — 2271 — Poz. 732 Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 1 2 3 1 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5 °C — za każdy stopień przekroczenia 0,53 2 Za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5 °C i więcej — za każdy stopień przekroczenia 1,06 Załącznik nr 3 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ÂCIEKÓW Załącznik nr 4 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO ODCZYNU WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI ÂCIEKÓW Lp. Przedmiot kary Jednostkowa stawka kary w zł za jeden m3 1 2 3 1 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczal nej o mniej niż 0,5 pH 1,06 2 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczal nej o 0,5 pH do 1,5 pH 2,66 3 5,32 4 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczal nej o więcej niż 2,5 pH 10,31 Załącznik nr 5 JEDNOSTKOWE STAWKI KARY ZA PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEGO POZIOMU HA¸ASU Wielkość przekroczenia w zł za każdy dB przekroczenia w porze dnia w porze nocy od 1 do 5 dB 9,19 11,50 powyżej 5 do 10 dB 16,10 19,55 powyżej 10 do 15 dB 23,00 27,61 powyżej 15 dB 34,49 41,41 Za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczal nej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-09-26
Data wydania: 2007-09-18
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 65 poz. 732