M.P. 2007 nr 72 poz. 777

Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie 4934/2006-Var. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesy ła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicz nych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artyku łu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szla kach turystycznych przecinających granicę państwo wą oraz zasadach przekraczania granicy poza przej ściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmia nę załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści: W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść gra nicznych — litera a przejścia drogowe — liczba po rządkowa 9 otrzymuje następujące brzmienie: Monitor Polski Nr 72 — 2654 — Poz. 777 777 POROZUMIENIE z dnia 6 kwietnia 2007 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r. Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi 9 Zlaté Hory — Konradów 1, 3 P, R, M, So, A, SC (RCz) SC — o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypo spolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Poro zumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania gra nicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpo wiedź. Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 15 czerwca 2006 r. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě 4934/2006-Var. Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky Velvyslanectví České republiky ve Varšavě proje vuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské repu bliky a na základě článku 10 v návaznosti na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 2

2. listopadu 1996, má čest navrhnout změnu přílohy číslo 1 výše uvedené Dohody následujícího znění: V příloze č. 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů — písmeno a) silniční přechody — pořadové číslo 9 bude znít takto: Poř. č. Hraniční přechod charakter přechodu rozsah provozu dislokace Poznámka

9. Zlaté Hory — Konradów 1, 3 P, C, M, OA, B, N ČR N — do 3,5 t užitečné hmotnosti Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s výše uve deným návrhem tato nóta společně s odpovědí polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České repu bliky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na tu ristických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hra niční přechody, podepsané ve Varšavě dne 2

2. listopa du 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení od povědní nóty. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahra ničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě. Varšava, 1

5. června 2006 Monitor Polski Nr 72 — 2655 — Poz. 777 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I 2265-31-2003/SW/100 Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospoli tej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Re publiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 4934/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. w następującym brzmieniu: „Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie prze syła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicz nych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artyku łu 10 w związku z artykułem 1 ustęp 2 Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szla kach turystycznych przecinających granicę państwo wą oraz zasadach przekraczania granicy poza przej ściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., ma zaszczyt zaproponować zmia nę załącznika nr 1 do powyższej umowy, następującej treści: W załączniku nr 1 — Wykaz otwartych przejść gra nicznych — litera a przejścia drogowe — liczba po rządkowa 9 otrzymuje następujące brzmienie: Lp. Nazwa przejścia granicznego Rodzaj przejścia granicznego Rodzaj ruchu Miejsce odprawy granicznej Uwagi 9 Zlaté Hory — Konradów 1, 3 P, R, M, So, A, SC (RCz) SC — o dopuszczalnej ładowności do 3,5 t Ambasada Republiki Czeskiej proponuje, aby w przypadku wyrażenia zgody przez Rząd Rzeczypo spolitej Polskiej na powyższe, niniejsza nota wraz z odpowiedzią Strony polskiej na nią stanowiły Poro zumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania gra nicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania noty stanowiącej odpo wiedź. Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rze czypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i proponuje, aby nota Ambasady Republiki Czeskiej i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umo wy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzą dem Republiki Czeskiej o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania gra nicy poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w życie z dniem otrzymania niniejszej noty. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą proś bą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniej szej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozu mienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasa dzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2007 r. Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie 4656/2007-Var. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesy ła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicz nych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwier dzić otrzymanie jego noty nr DPT. I 2265-31 -2003/SW/100 z dnia 5 kwietnia 2007 r. Ambasada Republiki Czeskiej otrzymała powyższą notę w dniu 6 kwietnia 2007 r. Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przejściach granicznych, przejściach na szla kach turystycznych przecinających granicę państwo wą oraz zasadach przekraczania granicy poza przej ściami granicznymi, sporządzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które stanowią nota Ambasady Republiki Czeskiej nr 4934/2006-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. oraz wyżej wymieniona nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, we szło zatem w życie w dniu 6 kwietnia 2007 r. Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 23 maja 2007 r. Monitor Polski Nr 72 — 2656 — Poz. 777 Velvyslanectví České republiky ve Varšavě 4656/2007-Var. Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky Velvyslanectví České republiky ve Varšavě proje vuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské repu bliky a má čest potvrdit doručení jeho nóty č. DPT.I 2265-31-2003/SW/100 ze dne

5. dubna 2007. Výše uvedená nóta byla Velvyslanectví České re publiky doručena dne

6. dubna 200

7. Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České re publiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 2

2. listopadu 1996, které tvoří nóta Vel vyslanectví České republiky č.j. 4934/2006-Var. ze dne 1

5. června 2006 a výše uvedená nóta Ministerstva za hraničních věcí Polské republiky, tedy vstoupilo v plat nost dne

6. dubna 2007. Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahra ničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě. Varšava, 2

3. května 2007

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-12
Data wydania: 2007-04-06
Data wejścia w życie: 2007-04-06
Data obowiązywania: 2007-04-06
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 72 poz. 777