M.P. 2007 nr 76 poz. 818

Monitor Polski Nr 76 — 3480 — Poz. 818 818 KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r. Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny towarów i usług kon sumpcyjnych ogółem w III kwartale 2007 r. w stosun ku do II kwartału 2007 r. obniżyły się o 0,1 %. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558 i Nr 191, poz. 1368 i 1369.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2007-10-19
Data wydania: 2007-10-15
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2007 nr 76 poz. 818