M.P. 2008 nr 2 poz. 23

23 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 grudnia 2007 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 167

6) w związku z art. 56 § 1 usta wy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: Od dnia 1 stycznia 2008 r. w sądach wojskowych ustala się liczbę wolnych stanowisk sędziowskich:

1) stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizo nowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Krakowie;

2) stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizo nowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Poznaniu;

3) stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizo nowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Zielonej Górze. Minister Sprawiedliwości: Z. åwiąkalski ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-08
Data wydania: 2007-12-24
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 2 poz. 23