M.P. 2008 nr 4 poz. 45

45 ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określo ne w załączniku do zarządzenia.

§2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 stycznia 2008 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410. Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 stycznia 2008 r. (poz. 45) WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 Z¸ I 20 Z¸ Wartość Cechy graficzne Brzeg (bok) Masa (w gra mach) Ârednica (w mili metrach) Stop/próba Wielkość emisji (w sztu kach) 2 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod or łem oznaczenie roku emisji: 2008, poniżej napis: Z¸ 2 Z¸. Po bokach łap orła wizerunki fla gi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPO SPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. Wizerunek sokoła wędrownego sie dzącego na gałęzi. U góry z lewej strony wizerunek lecącego sokoła wędrownego. Z le wej i prawej strony sokoła stylizowane wizerunki chmur. U dołu z prawej strony stylizowany wizerunek gór i drzew. Z lewej strony półkolem napis: SOKÓ¸ W¢ DROWNY — Falco peregrinus. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 1 600 000 20 zł Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod or łem oznaczenie ro ku emisji: 2008, po niżej napis: Z¸ 20 Z¸. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U gó ry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. Wizerunek doro słego sokoła wę drownego oraz dwójki piskląt sie dzących w gnieź dzie na skale. Z prawej strony stylizowany wize runek fragmentu łańcucha górskie go. U góry półko lem napis: SOKÓ¸ W¢DROWNY — Falco peregrinus. gładki 28,28 38,61 Ag 925/1000 107 000 strona główna strona odwrotna

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-16
Data wydania: 2008-01-09
Data wejścia w życie: 2008-01-16
Data obowiązywania: 2008-01-16
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 4 poz. 45