M.P. 2008 nr 4 poz. 47

47 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) ogłasza się wykaz jednostek or ganizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600. Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2008 r. (poz. 47) WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEG¸YCH MINISTROWI FINANSÓW LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Izby i urzędy skarbowe

2) Urzędy kontroli skarbowej

3) Izby i urzędy celne

4) Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Minister stwa Finansów

5) Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Cel nych i Skarbowych w Otwocku Monitor Polski Nr 4 — 54 — Poz. 47

6) Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kadr Cel nych i Skarbowych w Muszynie

7) Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze

8) Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

9) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksporto wych S.A.

10) Komitet Standardów Rachunkowości

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-16
Data wydania: 2008-01-04
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 4 poz. 47