M.P. 2008 nr 5 poz. 51

W związku z pozostającymi w sferze zainteresowa nia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie wy znaczonym przez art. 95 ust. 2 Konstytucji Rzeczypo spolitej Polskiej:

1) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informa cyjnej w społeczeństwie demokratycznym, wyma gającymi wyjaśnienia przypadkami działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji w za kresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, po przedzających wszczęcie postępowań karnych lub podejmowanych w ramach tych postępowań wo bec posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Sawickiej, członków Rady Ministrów: Andrzeja Leppera, Janusza Kaczmarka, Tomasza Lipca i Ko mendanta Głównego Policji Konrada Kornatow skiego,

2) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informa cyjnej w społeczeństwie demokratycznym, przy padkami wskazującymi na możliwość nadużywa nia stosowania kontroli operacyjnej wobec Pre zesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza oraz dziennikarzy: Wojciecha Czuchnowskiego („Gazeta Wyborcza”) i Roberta Zielińskiego („Dziennik”), przez służby wymienione w pkt 1,

3) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informa cyjnej w społeczeństwie demokratycznym, przy padkami działania podległych Ministrowi Spra wiedliwości — Prokuratorowi Generalnemu orga nów Prokuratury i poszczególnych prokuratorów, w sposób wskazujący na możliwość podporząd kowania celów postępowania karnego bieżącym interesom politycznym oraz osobistym członków Rady Ministrów, to jest sprawą kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej posłance Beacie Sawickiej, sprawą zatrzymania Ministra Sportu Tomasza Lipca i członków władz Centralnego Ośrodka Sportu, sprawą domniemanego nielegal nego wywierania wpływu na prokuratorów pro wadzących postępowanie w sprawie rzekomej od powiedzialności lekarzy za śmierć ojca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, sprawą rzeko mego przecieku w sprawie tzw. afery gruntowej i roli w tej sprawie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusza Kaczmarka oraz Komen danta Głównego Policji Konrada Kornatowskiego,

4) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informa cyjnej w społeczeństwie demokratycznym, fakta mi wskazującymi na możliwość niszczenia dowo dów świadczących o nadużywaniu przez służby wymienione w pkt 1 stosowania czynności opera cyjno-rozpoznawczych, w tym o stosowaniu przez te służby tzw. zakupu kontrolowanego, prowoka cji, wytwarzania i posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi oraz kontroli operacyjnej stoso wanej w przypadkach niecierpiących zwłoki przed uzyskaniem zarządzenia kontroli przez sąd, w tym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec osób nie będących osobami podejrzewanymi o popełnie nie czynów zabronionych, które to zdarzenia, wedle relacji środków masowe go przekazu oraz materiałów Komisji do Spraw Służb Specjalnych ujawnionych podczas tajnego posiedze nia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencji, miały mieć miejsce w okresie sprawowania funkcji Prezesa Rady Ministrów przez Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, to jest w okresie od dnia 31 października 2005 roku do dnia 16 listopada 2007 roku, w związku z dostrzeżoną przez Sejm Rzeczypospo litej Polskiej możliwością przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków ustawowych przy podej mowaniu działań wobec lub z udziałem wymienio nych powyżej osób, w sposób zagrażający zasadzie działania organów Państwa w granicach i na podsta wie przepisów prawa oraz zasadzie zaufania do orga nów Państwa, które to zasady są filarami demokra tycznego państwa prawnego, w granicach, w jakich Konstytucja Rzeczypospoli tej Polskiej oraz ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sej mowej komisji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 321 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 102

3) pozwalają na sprawowanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kontroli parla mentarnej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, co następuje: Monitor Polski Nr 5 — 58 — Poz. 51 51 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 stycznia 2008 r. o powołaniu Komisji Âledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku Art.

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta wie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej ko misji śledczej, powołuje Komisję Âledczą, zwaną dalej „Komisją”, do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwo ści w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowa niami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpo znawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypos politej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 paź dziernika 2005 roku do 16 listopada 2007 roku. Art.

2. Celem działania Komisji jest:

1) ustalenie, czy postępowania karne, których stroną lub innym uczestnikiem byli członkowie Rady Ministrów, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarze, w okresie od 31 paździer nika 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, zostały wszczęte lub były prowadzone wskutek nielegal nego wpływu członków Rady Ministrów, w szcze gólności Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spra wiedliwości — Prokuratora Generalnego, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komen danta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Szefa Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego na czynności funkcjonariuszy Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prokurato rów i osoby pełniące funkcje w organach wymia ru sprawiedliwości,

2) ustalenie, czy w toku postępowań karnych prowa dzonych z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Pol skiej i dziennikarzom, w okresie od 31 paździer nika 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, były podejmowane decyzje lub czynności procesowe wskutek nielegalnego wpływu członków Rady Mi nistrów, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości — Prokuratora General nego, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czynności funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości,

3) ustalenie, czy, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, przy podejmowa niu decyzji lub dokonywaniu czynności proceso wych, o których mowa w pkt 2, a także w spra wach, w których nie wszczęto postępowania karnego, miały miejsce przypadki naruszenia lub nadużycia podstaw stosowania czynności opera cyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyj nej, również wobec osób niebędących osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronio nych, a także ustalenie, czy miały miejsce przy padki niszczenia dowodów naruszenia lub nad użycia podstaw stosowania czynności operacyjno -rozpoznawczych oraz przypadki ujawniania ta jemnicy państwowej lub służbowej przez człon ków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub na ich polecenie,

4) ustalenie tożsamości osób, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w wywieraniu ewen tualnych nielegalnych wpływów na decyzje lub czynności w sprawach, o których mowa w pkt 1—3, oraz wyjaśnienie okoliczności, które sprzyjały wywieraniu takich wpływów, a także ustalenie ewentualnych korzyści, które te osoby osiągnęły lub zamierzały osiągnąć. Art.

3. Do zakresu działania Komisji należy:

1) zbadanie okoliczności faktycznych podjęcia lub prowadzenia przez Centralne Biuro Antykorup cyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję i Prokuraturę czynności operacyjno-rozpo znawczych i czynności procesowych w ramach postępowań karnych w sprawach, o których mo wa w art. 2 pkt 1—3, to jest: a) okoliczności wszczęcia tych postępowań kar nych, b) okoliczności stosowania w tych postępowa niach czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, prowokacji, tzw. za kupu kontrolowanego oraz wytwarzania i po sługiwania się dokumentami legalizacyjnymi, c) ewentualnego bezpośredniego lub pośrednie go wywierania nielegalnego wpływu przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głów nego Policji w tych postępowaniach karnych, d) wpływu działań, o których mowa w lit. c, na prowadzenie tych postępowań karnych oraz stosowanie w tych postępowaniach środków przymusu, e) okoliczności ewentualnego ujawnienia tajemni cy państwowej lub służbowej przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub na ich polecenie w tych postępowaniach karnych;

2) zbadanie okoliczności faktycznych stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób niebędących osobami podejrzanymi, to jest: a) stosowania kontroli operacyjnej, w tym stoso wanej w przypadkach niecierpiących zwłoki, przed uzyskaniem zarządzenia kontroli przez Monitor Polski Nr 5 — 59 — Poz. 51 sąd, a także stosowania prowokacji, tzw. zaku pu kontrolowanego oraz wytwarzania i posługi wania się dokumentami legalizacyjnymi, b) ewentualnego bezpośredniego lub pośrednie go wywierania nielegalnego wpływu przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głów nego Policji w celu zastosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

3) zbadanie okoliczności faktycznych ewentualnego niszczenia dowodów świadczących o nadużywa niu stosowania czynności operacyjno-rozpoznaw czych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrzne go i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Art.

4. W skład Komisji wchodzi 7 członków. Art.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: B. Komorowski Monitor Polski Nr 5 — 60 — Poz. 51

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-21
Data wydania: 2008-01-11
Data wejścia w życie: 2008-01-11
Data obowiązywania: 2008-01-11
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 5 poz. 51