M.P. 2008 nr 53 poz. 468

Monitor Polski Nr 12 — 355 — Poz. 142 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 136c ust. 12 Regulaminu Sejmu, uzupełniając skład osobowy Komisji Âledczej do zba dania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpły wu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antyko rupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funk cje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wy muszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnie nia obowiązków w związku z postępowaniami karny mi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r., wybiera do składu Komisji posła Roberta Węgrzyna. Marszałek Sejmu: B. Komorowski 142 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Âledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-07-18
Data wydania: 2008-07-11
Data wejścia w życie: 2008-07-11
Data obowiązywania: 2008-07-11
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 53 poz. 468