M.P. 2008 nr 70 poz. 632

Monitor Polski Nr 70 — 3458 — Poz. 632 Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 22 ust. 1 i art. 15 ustawy z dnia 14 kwiet nia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 20 czerw ca 2008 r. wyraziła zgodę na wypowiedzenie Porozu mienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Repu blik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współ działających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatu ry, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlo wej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisa nego w Warszawie dnia 3 października 1978 r. Zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. b Konwencji wiedeń skiej o prawie traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., porozumienie utraci moc obo wiązującą dnia 27 czerwca 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kremer 632 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 10 września 2008 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnym przekazaniu działek gruntu dla budowy ośrodków technicznych współdziałających w obsłudze maszyn, urządzeń i aparatury, dostarczanych we wzajemnej wymianie handlowej i o warunkach budowy tych ośrodków, podpisanego w Warszawie dnia 3 października 1978 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-24
Data wydania: 2008-09-10
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 70 poz. 632