M.P. 2008 nr 71 poz. 638

Monitor Polski Nr 71 — 3466 — Poz. 638 Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. b, art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o za sadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:

§1. W okresie od dnia 26 września 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. zostanie użyta Grupa Obserwato rów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia, zwana dalej „Grupą Obserwatorów”, o li czebności do 20 żołnierzy i pracowników wojska.

§2. Grupa Obserwatorów działa na terytorium Gruzji.

§3.

1. Grupa Obserwatorów jest operacyjnie pod porządkowana szefowi Misji Obserwacyjnej Unii Eu ropejskiej w Gruzji, EUMM Georgia.

2. Pod względem kierowania narodowego Grupa Obserwatorów podlega Ministrowi Obrony Narodo wej.

§4. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i za opatrywania Grupy Obserwatorów odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.

§5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 638 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2008 r. o użyciu Grupy Obserwatorów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-09-26
Data wydania: 2008-09-25
Data wejścia w życie: 2008-09-26
Data obowiązywania: 2008-09-26
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 71 poz. 638