M.P. 2008 nr 75 poz. 673

Monitor Polski Nr 75 — 3616 — Poz. 673 673 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej, podpisaną w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodo wych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 182

4) Rada Ministrów w dniu 7 listopada 2007 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Umową ramową pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrę bie rozszerzonej Unii Europejskiej, poprzez podpisa nie. Umowa ramowa pomiędzy Rządem Rzeczypospo litej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdraża niu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej została pod pisana w Bernie w dniu 20 grudnia 2007 r. Zgodnie z art. 11 ust. 5 Umowy ramowej pomię dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej weszła ona w życie z dniem notyfi kacji potwierdzającej zakończenie procedur jej za twierdzania przez obie strony, tj. w dniu 11 kwietnia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-10-10
Data wydania: 2008-04-21
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 75 poz. 673