M.P. 2008 nr 8 poz. 100

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załącz niku do zarządzenia.

§2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 lutego 2008 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek 100 ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410. War tość Cechy graficzne 2 zł Brzeg (bok) Masa (w gra mach) Âred nica (w mi lime trach) Stop Wielkość emisji (w sztu kach) W centralnej czę ści wizerunek orła ustalony dla go dła Rzeczypospo litej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 Z¸. U gó ry półkolem na pis: RZECZPO SPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2008. Poniżej orła styli zowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwar tych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. strona główna strona odwrotna Wizerunek naj starszego znaku drogowego w Pol sce — Słupa Milo wego z 1151 r. Z lewej i z prawej strony Słupa styli zowane wizerunki drzew. U góry pół kolem napis: KONIN. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 1 100 000 Załącznik do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 stycznia 2008 r. (poz. 100) WZÓR, STOP, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 Z¸

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-30
Data wydania: 2008-01-21
Data wejścia w życie: 2008-01-30
Data obowiązywania: 2008-01-30
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 8 poz. 100