M.P. 2008 nr 8 poz. 99

99 UCHWA¸A Nr 13 RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§1.

1. W celu dokończenia reformy administracji publicznej rozpoczętej w 1989 r. jest celowe w szcze gólności:

1) dokończenie reformy decentralizacyjnej i upo rządkowanie podziału kompetencji między ad ministracją rządową i samorządową;

2) dokończenie reformy administracji rządowej, w tym poprawa koordynacji działań naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

3) przywrócenie właściwej roli służby cywilnej i wprowadzenie skutecznych mechanizmów zarzą dzania kadrami urzędniczymi.

2. Pracami mającymi na celu realizację zadań, o których mowa w ust. 1, kieruje Prezes Rady Mini strów we współpracy z Wiceprezesami Rady Mini strów.

§2.

1. Prace nad projektami ustaw przygotowany mi w trybie przepisów uchwały koordynuje minister właściwy do spraw administracji publicznej, zwany dalej „ministrem koordynującym”, który kieruje pro jekty do uzgodnień międzyresortowych, wnosi pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów i na posie dzenie Rady Ministrów oraz reprezentuje w tym zakre sie Radę Ministrów w pracach Sejmu i Senatu, z za strzeżeniem § 3 ust. 1.

2. W zakresie określonym w ust. 1 właściwi mini strowie oraz kierownicy urzędów centralnych współ pracują z ministrem koordynującym.

3. Projekty aktów wykonawczych do ustaw przygo towują ministrowie właściwi ze względu na przedmiot regulacji.

§3.

1. Za decentralizację finansów publicznych i inne zmiany w systemie finansowym państwa, nie zbędne ze względu na zakres wprowadzanych zmian, odpowiada Minister Finansów.

2. Za określenie podlegających przekazaniu skład ników majątkowych, a także praw odpowiadają mini strowie właściwi ze względu na przedmiot przekazania lub odpowiednio kierownicy urzędów centralnych albo wojewodowie, a w pozostałym zakresie — mini ster właściwy do spraw Skarbu Państwa.

§4. W zakresie niezbędnym dla prawidłowej reali zacji zadań określonych w uchwale właściwi w spra wie ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych biorą udział w tych pracach osobiście lub wyznaczają w tym celu swoich stałych przedstawicieli w randze Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu.

§5.

1. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów może sam lub na wniosek ministra koordy nującego wstrzymać postępowanie w każdej sprawie wnoszonej pod obrady Stałego Komitetu Rady Mini strów lub Rady Ministrów, jeżeli projekt zawiera roz wiązania niezgodne z celem lub kierunkami prac po dejmowanych przy realizacji uchwały.

2. O wstrzymaniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Mini strów informuje niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

§6.

1. Minister koordynujący, nie rzadziej niż co 2 miesiące, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z przebiegu prac objętych uchwałą, wskazując etap re alizacji prac oraz podstawowe trudności występujące w procesie przygotowywania zmian.

2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, na leży każdorazowo dołączyć wykaz projektów aktów prawnych i innych dokumentów ze wskazaniem szcze gółowego etapu prac.

§7.

1. Minister koordynujący przedłoży Radzie Ministrów, nie później niż do końca maja 2008 r.:

1) uzgodnioną z członkami Rady Ministrów strategię reformy administracji publicznej;

2) harmonogram wdrażania ustaw i innych aktów prawnych przygotowanych w ramach niniejszej uchwały.

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, minister koordynujący współpracuje z innymi ministrami, kie rownikami urzędów centralnych i wojewodami, a tak że z samorządem terytorialnym, w szczególności — ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samo rządu Terytorialnego.

3. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 1 ust. 2, § 2 ust. 1, § 3 oraz § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§8. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regu lamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221, z późn. zm.1)).

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Monitor Polski Nr 8 — 127 — Poz. 99 ———————

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 30, poz. 482, z 2004 r. Nr 42, poz. 734, z 2005 r. Nr 55, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 40, poz. 439.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-01-30
Data wydania: 2008-01-22
Data wejścia w życie: 2008-01-30
Data obowiązywania: 2008-01-30
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 8 poz. 99