M.P. 2008 nr 92 poz. 791

Monitor Polski Nr 92 — 4024 — Poz. 791 Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) ogłasza się, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, poczy nając od dnia 27 listopada 2008 r., wynosi 14,50 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. 791 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2008-12-05
Data wydania: 2008-11-28
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2008 nr 92 poz. 791