M.P. 2009 nr 10 poz. 129

Monitor Polski Nr 10 — 286 — Poz. 129 Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. Nr 220, poz. 141

2) zarządza się, co na stępuje:

§1.

1. Składniki majątkowe będące w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczone do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.1)), stają się składnikami majątkowymi Ministerstwa Skarbu Państwa.

2. Wykaz składników majątkowych, o których mo wa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

§2. Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekaże Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Skarbu Państwa protoko łami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.:

1) składniki majątkowe, o których mowa w § 1;

2) sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2009 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 129 ZARZÑDZENIE Nr 14 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przeznaczenia składników majątkowych będących w posiadaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych do realizacji zadań, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, oraz sposobu przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2009 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100. Monitor Polski Nr 10 — 287 — Poz. 129 Z ał ąc zn ik d o z ar zą d ze n ia n r 14 P re ze sa R ad y M in is tr ó w z d n ia 1 2 lu te g o 2 00 9 r. (p o z. 1 29 ) W Y K A Z S K ¸A D N IK Ó W M A JÑ T K O W Y C H B ¢ D Ñ C Y C H W P O S IA D A N IU M IN IS T E R S T W A S P R A W W E W N ¢ T R Z N Y C H I A D M IN IS T R A C JI P R Z E K A Z A N Y C H M IN IS T E R S T W U S K A R B U P A ¡ S T W A Lp . N r in w en ta rz o w y N az w a p o zy cj i N r fa b ry cz n y B A R K O D Lo ka liz ac ja

w g s p is u W ar to ść p o cz ąt ko w a U m or ze ni e na 3 1. 03 .2 00 9 G ru p a 4 — ś ro d ki t rw ał e 1 49 1 90 0 35 13 K O M P U T E R P C IB M 3 00 G L 11 66 -S I 55 9P 1H Y 11 03 58 34 11 03 2. 00 00 1. 04 01 8 8 48 2, 76 z ł 8 48 2, 76 2 49 1 90 0 68 18 Z E S TA W K O M P U T E R O W Y 00 12 09 01 11 15 20 24 11 03 2. 00 00 1. 04 07 4 3 54 1, 66 z ł 2 39 0, 58 49 1 90 0 68 18 -0 1 m o n it o r 61 1U X M T 0C 30 7 11 15 20 25 11 03 2. 00 00 1. 04 07 4 3 49 1 90 0 68 25 Z E S TA W K O M P U T E R O W Y 00 12 08 89 11 15 20 38 11 03 2. 00 00 1. 04 02 8 3 54 1, 66 z ł 2 39 0, 58 49 1 90 0 68 25 -0 1 m o n it o r 61 1U X LS 0C 30 4 11 15 20 39 11 03 2. 00 00 1. 04 02 8 4 49 1 90 0 68 65 Z E S TA W K O M P U T E R O W Y 00 12 08 46 11 15 21 20 11 03 2. 00 00 1. 04 07 4 3 54 1, 66 z ł 2 39 0, 58 49 1 90 0 68 65 -0 1 m o n it o r 61 1U X E Z 0C 21 2 11 15 21 21 11 03 2. 00 00 1. 04 07 4 5 49 1 90 0 69 56 Z E S TA W K O M P U T E R O W Y 00 12 09 00 11 15 22 45 11 03 2. 00 00 1. 04 02 8 3 54 1, 66 z ł 2 39 0, 58 49 1 90 0 69 56 -0 1 m o n it o r 61 1U X R F0 C 29 4 11 15 22 46 11 03 2. 00 00 1. 04 02 8 6 49 1 90 9 05 59 D R U K A R K A L A S E R O W A H P L A S E R JE T 5 P N LF B 15 30 81 11 01 61 32 11 03 2. 00 00 1. 04 01 8 3 32 2, 00 z ł 3 32 2, 00 z ł R A Z E M G R U PA 4 — Â R O D K I T R W A ¸E

25 9 71 ,4 0 zł 21 3 67 ,0 8 zł G ru p a 4 — p o zo st ał e śr o d ki t rw ał e 1 49 1 70 0 07 55 S TA C JA R O B O C Z A H P P LB 40 50 08 R 11 05 07 41 11 03 2. 00 00 1. 04 01 8 3 28 9, 12 z ł 3 28 9, 12 z ł 2 49 1 70 0 10 18 M O N IT O R P H IL IP S 1 5” L C D 1 50 P 4 Z G ¸O Â N IK A M I C X 00 03 48 82 71 16 11 05 07 42 11 03 2. 00 00 1. 04 01 8 1 54 6, 96 z ł 1 54 6, 96 3 49 1 90 0 30 93 m o n it o r 66 69 05 2 11 15 28 17 11 03 2. 00 00 1. 04 01 8 4 49 1 90 0 47 21 D R U K A R K A K Y O C E R A E C O LA S E R -P R IN T E R F S -1 00 0 VA A 06 29 26 8 11 04 40 46 11 03 2. 00 00 1. 04 02 8 1 57 3, 80 z ł 1 57 3, 80 5 49 1 90 0 47 24 D R U K A R K A K Y O C E R A E C O LA S E R -P R IN T E R F S -1 00 0 VA A 06 20 33 0 11 04 40 49 11 03 2. 00 00 1. 04 02 8 1 57 3, 80 z ł 1 57 3, 80 6 49 1 90 0 54 12 M O N IT O R S A M S U N G L C D S M 1 72 B 1 7” M O 17 H 4L T B 06 55 9J 11 04 16 80 11 03 2. 00 00 1. 04 01 8 3 18 0, 13 z ł 3 18 0, 13 7 49 1 90 0 71 33 D R U K A R K A K Y O C E R A X LL 64 95 86 2 11 15 25 80 11 03 2. 00 00 1. 04 07 4 1 40 3, 00 z ł 1 40 3, 00 z ł R A Z E M G R U PA 4 — P O Z O S TA ¸E Â R O D K I T R W A ¸E 12 5 66 ,8 1 zł 12 5 66 ,8 1 zł

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-20
Data wydania: 2009-02-12
Data wejścia w życie: 2009-02-20
Data obowiązywania: 2009-01-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 10 poz. 129