M.P. 2009 nr 12 poz. 143

Monitor Polski Nr 12 — 356 — Poz. 143 Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 321 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 102

3) Sejm Rzeczy pospolitej Polskiej uchwala, co następuje: Art.

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołu je Komisję Âledczą do zbadania prawidłowości dzia łań organów administracji rządowej w sprawie po stępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika, zwaną dalej „Ko misją”. Art.

2. Do zakresu działania Komisji należy:

1) zbadanie prawidłowości działań Prokuratury i Poli cji w postępowaniach karnych związanych z upro wadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika;

2) zbadanie prawidłowości działań Służby Więziennej, Policji i Prokuratury w zakresie wykonywania tym czasowego aresztowania i kary pozbawienia wolno ści wobec osób aresztowanych lub skazanych w po stępowaniach karnych, o których mowa w pkt 1;

3) zbadanie prawidłowości działań organów admini stracji rządowej w zakresie czynności dotyczących postępowań karnych, o których mowa w pkt 1, oraz wykonywania tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wolności wobec osób aresztowanych lub skazanych w tych postępowaniach karnych. Art.

3. W skład Komisji wchodzi 7 członków. Art.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Sejmu: B. Komorowski 143 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komisji Âledczej do zbadania prawidłowości działań organów administracji rządowej w sprawie postępowań karnych związanych z uprowadzeniem i zabójstwem Krzysztofa Olewnika

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-02-27
Data wydania: 2009-02-13
Data wejścia w życie: 2009-02-13
Data obowiązywania: 2009-02-13
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 12 poz. 143