M.P. 2009 nr 14 poz. 186

Monitor Polski Nr 14 — 423 — Poz. 186 Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 wrześ nia 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojsko wej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnia nym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1) za 1 miesiąc — 8,68 zł;

2) za 2 miesiące — 17,28 zł;

3) za 3 miesiące — 25,99 zł;

4) za 4 miesiące — 34,60 zł;

5) za 5 miesięcy — 43,30 zł;

6) za 6 miesięcy — 51,88 zł;

7) za 7 miesięcy — 60,59 zł;

8) za 8 miesięcy — 69,25 zł;

9) za 9 miesięcy — 77,93 zł;

10) za 10 miesięcy — 86,56 zł; 1

1) za 11 miesięcy — 95,16 zł; 1

2) za 12 miesięcy — 103,90 zł; 1

3) za 13 miesięcy — 112,52 zł; 1

4) za 14 miesięcy — 121,19 zł; 1

5) za 15 miesięcy — 129,83 zł; 1

6) za 16 miesięcy — 138,47 zł; 1

7) za 17 miesięcy — 147,18 zł; 1

8) za 18 miesięcy — 155,79 zł; 1

9) za 19 miesięcy — 164,48 zł;

20) za 20 miesięcy — 173,10 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: S. Rypiński 186 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-13
Data wydania: 2009-02-20
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 14 poz. 186