M.P. 2009 nr 15 poz. 193

Monitor Polski Nr 15 — 453 — Poz. 193 Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycz nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powo jennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 173,10 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: S. Rypiński 193 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658, Nr 166, poz. 1172 i Nr 227, poz. 1505.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-16
Data wydania: 2009-02-20
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 15 poz. 193