M.P. 2009 nr 16 poz. 197

Monitor Polski Nr 16 — 472 — Poz. 197 Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Ministerstwu Gospodarki nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§2. Traci moc zarządzenie nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2008 r. w sprawie nada nia statutu Ministerstwu Gospodarki (M. P. Nr 68, poz. 6

10) .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 197 ZARZÑDZENIE Nr 23 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337. Załącznik do zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. (poz. 197) STATUT MINISTERSTWA GOSPODARKI

§1. Ministerstwo Gospodarki, zwane dalej „Mini sterstwem”, zapewnia obsługę Ministra Gospodarki, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podsta wie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakre su działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593), do spraw gospodarki.

§2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Poli tyczny Ministra oraz następujące komórki organiza cyjne:

1) Departament Administrowania Obrotem;

2) Departament Analiz i Prognoz;

3) Departament Budżetu i Finansów;

4) Departament Energetyki;

5) Departament Energii Jądrowej;

6) Departament Funduszy Europejskich;

7) Departament Gospodarki Elektronicznej;

8) Departament Górnictwa;

9) Departament Instrumentów Wsparcia;

10) Departament Jednostek Nadzorowanych i Podleg łych; 1

1) Departament Kontroli Eksportu; 1

2) Departament Międzynarodowej Współpracy Dwu stronnej; 1

3) Departament Polityki Handlowej; 1

4) Departament Programów Offsetowych; 1

5) Departament Regulacji Gospodarczych; 1

6) Departament Ropy i Gazu; 1

7) Departament Rozwoju Gospodarki; 1

8) Departament Spraw Europejskich; 1

9) Departament Spraw Obronnych;

20) Departament Wdrażania Programów Operacyj nych; 2

1) Biuro Administracyjne; 2

2) Biuro Dyrektora Generalnego; 2

3) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego; 2

4) Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyj nych; 2

5) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych; 2

6) Biuro Prawne; 2

7) Sekretariat Ministra.

§3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka zapewniają w szczególności:

1) Departament Administrowania Obrotem;

2) Departament Analiz i Prognoz; Monitor Polski Nr 16 — 473 — Poz. 197

3) Departament Energetyki;

4) Departament Energii Jądrowej;

5) Departament Funduszy Europejskich;

6) Departament Gospodarki Elektronicznej;

7) Departament Górnictwa;

8) Departament Instrumentów Wsparcia;

9) Departament Kontroli Eksportu;

10) Departament Międzynarodowej Współpracy Dwu stronnej; 1

1) Departament Polityki Handlowej; 1

2) Departament Programów Offsetowych; 1

3) Departament Regulacji Gospodarczych; 1

4) Departament Ropy i Gazu; 1

5) Departament Rozwoju Gospodarki; 1

6) Departament Spraw Europejskich; 1

7) Departament Spraw Obronnych; 1

8) Departament Wdrażania Programów Operacyj nych.

§4. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycz nym Ministra sprawuje Minister.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-20
Data wydania: 2009-03-18
Data wejścia w życie: 2009-03-20
Data obowiązywania: 2009-03-20
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 16 poz. 197