M.P. 2009 nr 18 poz. 228

Monitor Polski Nr 18 — 530 — Poz. 228 12 marca 1999 r. Polska stała się członkiem istnie jącej od pół wieku Organizacji Paktu Północnoatlan tyckiego. Sygnowanie aktu przystąpienia do NATO było zwieńczeniem wielu lat dyplomatycznych wysił ków i zmagań Polaków o wolność, niepodległość i bezpieczeństwo. Polska wstąpiła do Paktu Północnoatlantyckiego wraz z Republiką Czeską i Republiką Węgierską. Akt ten nie tylko zmienił oblicze tej części Europy, lecz sta nowił również ostateczne przekreślenie porządku jał tańskiego. Wstąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego ozna czało dla Polski przyjęcie do wspólnoty opartej na de mokratycznych wartościach, gwarantującej bezpie czeństwo. Krok ten oznaczał realizację marzeń Pola ków, którzy od wielu pokoleń w imię tych wartości walczyli „za wolność naszą i waszą”. Za tymi warto ściami opowiedziały się miliony Polaków działających w „Solidarności” i w innych organizacjach opozycji demokratycznej. Dziś gwarancje bezpieczeństwa i po koju oferowane przez NATO stanowią fundament ładu światowego. Po dziesięciu latach Polska docenia ogromną wagę i znaczenie NATO, jest także gotowa podejmować wysiłki w celu jego dalszego umacnia nia i rozszerzania. Sejm RP pragnie uczcić 60. rocznicę istnienia Pak tu Północnoatlantyckiego i

10. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, a jednocześnie wyrazić wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadze nie do przyjęcia aktu przystąpienia. Marszałek Sejmu: B. Komorowski 228 UCHWA¸A SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uczczenia

10. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i 60. rocznicy istnienia Paktu Północnoatlantyckiego

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-03-27
Data wydania: 2009-03-20
Data wejścia w życie: 2009-03-20
Data obowiązywania: 2009-03-20
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 18 poz. 228