M.P. 2009 nr 24 poz. 319

Monitor Polski Nr 24 — 835 — Poz. 319 Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967, z późn. zm.2)) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) Biuro Gospodarczo-Budżetowe;”;

2) w § 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) naczelnicy samodzielnych wydziałów, o któ rych mowa w § 3 ust. 3;”;

3) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Dyrektorzy departamentów i biur, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz naczelnicy samodziel nych wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 3, ustalają zakresy czynności pracowników za trudnionych w podległych im komórkach or ganizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 1

2. Funkcję dyrektora i wicedyrektora departa mentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, naczel nika wydziału w departamencie, o którym mowa w § 3 ust. 2, naczelnika samodzielne go wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 3, a także naczelnika wydziału w oddziale Pro kuratorii Generalnej można powierzyć star szemu radcy lub radcy Prokuratorii Gene ralnej.”;

5) w § 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Funkcję dyrektora i wicedyrektora departa mentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz na czelnika wydziału w departamencie, o któ rym mowa w § 3 ust. 2, i naczelnika samo dzielnego wydziału, o którym mowa w § 3 ust. 3, a także funkcję dyrektora oddziału Pro kuratorii Generalnej powierza i zwalnia z tych funkcji Prezes Prokuratorii Generalnej.”, b) uchyla się ust. 2.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Rady Ministrów: w z. G. Schetyna 319 ZARZÑDZENIE Nr 31 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2006 r. Nr 1, poz. 16, Nr 13, poz. 178 i Nr 90, poz. 947, z 2007 r. Nr 44, poz. 518 oraz z 2008 r. Nr 57, poz. 519.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-04-20
Data wydania: 2009-04-09
Data wejścia w życie: 2009-04-20
Data obowiązywania: 2009-04-20
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 24 poz. 319