M.P. 2009 nr 31 poz. 448

Monitor Polski Nr 31 — 1630 — Poz. 448 Na podstawie art. 15b ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.2)) ogłasza się, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, sprawo zdanie z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem za opatrzenia w gaz ziemny za okres od dnia 1 kwiet nia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Minister Gospodarki: W. Pawlak 448 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie sprawozdania z wyników nadzoru nad bezpieczeństwem zaopatrzenia w gaz ziemny ———————

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Pre zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586. Monitor Polski Nr 31 — 1631 — Poz. 448 Załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2009 r. (poz. 448) Monitor Polski Nr 31 — 1632 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1633 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1634 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1635 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1636 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1637 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1638 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1639 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1640 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1641 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1642 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1643 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1644 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1645 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1646 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1647 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1648 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1649 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1650 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1651 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1652 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1653 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1654 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1655 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1656 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1657 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1658 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1659 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1660 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1661 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1662 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1663 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1664 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1665 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1666 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1667 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1668 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1669 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1670 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1671 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1672 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1673 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1674 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1675 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1676 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1677 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1678 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1679 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1680 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1681 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1682 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1683 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1684 — Poz. 448 Monitor Polski Nr 31 — 1685 — Poz. 448

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-25
Data wydania: 2009-05-07
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 31 poz. 448