M.P. 2009 nr 32 poz. 477

Monitor Polski Nr 32 — 1746 — Poz. 477 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Bohdan Zdziennicki — przewodniczący, Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Ewa ¸ętowska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Andrzej Rzepliński, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 maja 2009 r., wniosku Prezydenta Rzeczypo spolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o zbadanie zgodno ści art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie w zakresie, w jakim wyposażając or gan samorządu województwa w kompetencje doty czące parku krajobrazowego nie zapewnia ochrony środowiska, z art. 5 Konstytucji, orzeka: Art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie jest zgodny z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Bohdan Zdziennicki Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski Teresa Liszcz Ewa ¸ętowska Marek Mazurkiewicz Janusz Niemcewicz Andrzej Rzepliński Mirosław Wyrzykowski 477 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 13 maja 2009 r. sygn. akt Kp 2/09

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-28
Data wydania: 2009-05-13
Data wejścia w życie: 2009-05-28
Data obowiązywania: 2009-05-28
Uwagi: wyrok dotyczy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (akt niepublikowany)
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 32 poz. 477