M.P. 2009 nr 35 poz. 521

Monitor Polski Nr 35 — 1851 — Poz. 521 Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta wie art. 105 ust. 1 w związku z art. 108 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 147

1) oraz art. 7c ust. 6 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 48, poz. 446 i Nr 169, poz. 1414 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), nie wyraża zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka za działania określone we wniosku z dnia 2 lutego 2009 r. złożonym przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Melkator”. Marszałek Senatu: B. Borusewicz 521 UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-09
Data wydania: 2009-05-28
Data wejścia w życie: 2009-05-28
Data obowiązywania: 2009-05-28
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 35 poz. 521