M.P. 2009 nr 38 poz. 585

Dziennik Ustaw Nr 55 — 4887 — Poz. 453 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw ca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.1)) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po wiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino wych wyborów burmistrza Miasta Pionki w woje wództwie mazowieckim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 31 maja 2009 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 453 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Pionki w województwie mazowieckim ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2009 r. (poz. 453) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporzą dzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w spra wie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Pionki 2 do 20 kwietnia 2009 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komite tów wyborczych 3 do 22 kwietnia 2009 r. — zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 24 kwietnia 2009 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej 5 do 8 maja 2009 r. (do godz. 2400) — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza 6 do 11 maja 2009 r. — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wy borczych 7 do 13 maja 2009 r. — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor czych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia Dziennik Ustaw Nr 55 — 4888 — Poz. 453 1 2 3 8 do 18 maja 2009 r. — sporządzenie spisu wyborców, — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowa nia, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestro wanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeń stwa państwa lub współpracy z nimi 9 od 18 maja 2009 r. — rozpoczęcie nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wy borczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 10 29 maja 2009 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej 11 30 maja 2009 r. — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wybor czych spisów wyborców 12 31 maja 2009 r. godz. 600—2000 — przeprowadzenie głosowania

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2009-06-25
Data wydania: 2009-06-10
Data wejścia w życie: 2009-06-10
Data obowiązywania: 2009-06-10
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 38 poz. 585