M.P. 2009 nr 47 poz. 687

Monitor Polski Nr 47 — 2661 — Poz. 687 Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do spraw Kolejnictwa, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Ra dy Ministrów.

§2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów propo zycji działań programowych i legislacyjnych skie rowanych na łagodzenie wpływu niekorzystnych tendencji w gospodarce na sytuację podmiotów działających w sektorze transportu kolejowego;

2) monitorowanie płatności z funduszy publicznych środków finansowych kierowanych na potrzeby transportu kolejowego;

3) dokonywanie okresowych ocen przyjętych zmian prawnych dla sektora transportu kolejowego;

4) przedstawianie z własnej inicjatywy lub na wnio sek organów administracji publicznej Prezesowi Rady Ministrów stanowiska w sprawach związa nych z sytuacją w sektorze transportu kolejowego.

§3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący — Minister — Członek Rady Ministrów Michał Boni;

2) wiceprzewodniczący — podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wykonujący zada nia w zakresie kolejnictwa;

3) członkowie, w randze sekretarzy lub podsekreta rzy stanu, wyznaczeni przez: a) Ministra Finansów, b) Ministra Pracy i Polityki Społecznej, c) Ministra Rozwoju Regionalnego, d) Ministra Skarbu Państwa;

4) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen tów;

5) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;

6) sekretarz Zespołu — przedstawiciel Ministra Infra struktury.

§4.

1. Do uczestniczenia w pracach Zespołu na prawach członka przewodniczący może zaprosić:

1) Prezesa Zarządu „Polskie Koleje Państwowe” Spółka Akcyjna;

2) Prezesa Zarządu „PKP Polskie Linie Kolejowe” Spółka Akcyjna.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczą cego.

§5.

1. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Ze społu;

2) przewodniczy posiedzeniom;

3) wyznacza osobę prowadzącą posiedzenia Zespo łu, w przypadku swojej nieobecności;

4) ustala harmonogram prac Zespołu, w szczególno ści terminy i programy kolejnych posiedzeń Ze społu, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu;

5) po uzyskaniu akceptacji Zespołu może powoływać grupy robocze dla zbadania i opracowania ocen określonych problemów sektora transportu kole jowego.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespo łu posiedzenia Zespołu zwołuje oraz przewodniczy im wiceprzewodniczący.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Ze społu mogą odbywać się w innym miejscu, wskaza nym przez przewodniczącego.

§6.

1. Zespół działa na podstawie niniejszego za rządzenia oraz przyjętego przez siebie regulaminu.

2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane.

§7. Przewodniczący Zespołu przedstawia Prezeso wi Rady Ministrów do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku sprawozdanie z realizacji za dań, o których mowa w § 2.

§8. Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Infrastruktury.

§9. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi sania i podlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 687 ZARZÑDZENIE Nr 54 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Kolejnictwa ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2009-07-28
Data wydania: 2009-07-17
Data wejścia w życie: 2009-07-17
Data obowiązywania: 2009-07-17
Data uchylenia: 2012-05-08
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 47 poz. 687