M.P. 2009 nr 47 poz. 693

Monitor Polski Nr 47 — 2671 — Poz. 693 W związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne mie sięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r. wyniosło 3 276,94 zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 693 OBWIESZCZENIE PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2009 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817 i Nr 111, poz. 918.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-07-28
Data wydania: 2009-07-16
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 47 poz. 693