M.P. 2009 nr 50 poz. 716

Monitor Polski Nr 50 — 2762 — Poz. 716 Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 grud nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85, poz. 728 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 51, poz. 377, Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 411 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 115, poz. 96

5) uchwala się, co następuje: Art.

1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej odrzuca sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku. Art.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski”. Art.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicemarszałek Senatu: M. Ziółkowski 716 UCHWA¸A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-07
Data wydania: 2009-07-31
Data wejścia w życie: 2009-07-31
Data obowiązywania: 2009-07-31
Organ wydający: SENAT
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 50 poz. 716