M.P. 2009 nr 53 poz. 748

Monitor Polski Nr 53 — 2882 — Poz. 748 Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co na stępuje:

§1. Ustala się wzory, próbę, masę i wielkość emi sji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§2. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załącz niku nr 2 do zarządzenia.

§3. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 28 sierpnia 2009 r.

§4. Monetę, o której mowa w § 2, wprowadza się do obiegu z dniem 24 sierpnia 2009 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze nia. Prezes Narodowego Banku Polskiego: S. S. Skrzypek 748 ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589. Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 sierpnia 2009 r. (poz. 748) Załącznik nr 1 WZORY, PRÓBA, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOÂCI 10 Z¸ I 200 Z¸ War tość Cechy graficzne Brzeg (bok) Masa (w gra mach) Âred nica (w mili me trach) Próba Wiel kość emisji (w sztu kach) strona główna strona odwrotna 1 2 3 4 5 6 7 8 10 zł U góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczy pospolitej Polskiej. Pod nim stylizowany wizeru nek terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej w grani cach z 1.09.1939 r. Pośrod ku terytorium stylizowa ny wizerunek pęknięcia. Z lewej strony wskaźnik z symbolem swastyki, z prawej strony wskaźnik z symbolem sierpa i młota skierowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, symbolizujące niemiecką i radziecką agresję. Pod nimi daty: 01.09.1939 i 17.09.193

9. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 200

9. U dołu napis: 10 Z¸. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. Stylizowane wizerunki trzech samolotów Jun kers na tle chmur i spa dających bomb. Mię dzy chmurami widocz ny stylizowany wizeru nek ratusza z Bramą Krakowską w Wieluniu. U góry półkolem napis: WIELU¡ — 1 WRZEÂ NIA 1939. gładki 14,14 32,0 Ag 925/1000 100 000 Monitor Polski Nr 53 — 2883 — Poz. 748 1 2 3 4 5 6 7 8 200 zł Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W jego tle stylizowany wi zerunek płomieni. Z pra wej strony stylizowany wi zerunek pomnika Syreny w Warszawie. U dołu na pis: 200 Z¸. U góry półko lem napis: RZECZPOSPO LITA POLSKA oraz ozna czenie roku emisji: 2009. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW. Z lewej strony, na tle stylizowanej tarczy ze gara Zamku Królew skiego w Warszawie, kontur płonącej Wieży Zegarowej. Powyżej stylizowany wizerunek samolotu zrzucającego bomby. W środku pro stopadle napis: WAR SZAWA/WRZESIE¡ 193

9. Z prawej strony stylizowany wizerunek popiersia Stefana Sta rzyńskiego. Pod nim półkolem napis: STE FAN STARZY¡SKI. gładki 15,50 27,0 Au 900/1000 10 500 Załącznik nr 2 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOÂå EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOÂCI 2 Z¸ War tość Cechy graficzne 2 zł Brzeg (bok) Masa (w gra mach) Âred nica (w mili me trach) Stop Wiel kość emisji (w sztu kach) Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospoli tej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie ro ku emisji: 20-09, pod orłem napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprze dzony oraz zakoń czony sześcioma perełkami. Pod le wą łapą orła znak mennicy: MW. strona główna strona odwrotna U góry, od lewej strony, stylizowane wizerunki: por. Ste fana Grodeckiego, kpt. Mieczysława Słabego i kpt. Fran ciszka Dąbrowskie go. Centralnie napis: WESTERPLATTE/ WRZESIE¡ 1939. Pod nim stylizowa ny kontur kłębów dymu unoszących się nad Westerplat te. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami 8,15 27,0 CuAl5Zn5Sn1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 400 000

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-21
Data wydania: 2009-08-10
Data wejścia w życie: 2009-08-21
Data obowiązywania: 2009-08-21
Organ wydający: PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 53 poz. 748