M.P. 2009 nr 54 poz. 758

Monitor Polski Nr 54 — 2897 — Poz. 758 Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerw ca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje: Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie pod lega waloryzacji w IV kwartale 2009 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek prze ciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2009 r. do prze ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r. nie przekracza 100 % i wynosi 99,5 %. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. A. Brzóska 758 OBWIESZCZENIE PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r. ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 47, poz. 318 i Nr 115, poz. 792, z 2008 r. Nr 93, poz. 582, Nr 119, poz. 771, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 97, poz. 800.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-26
Data wydania: 2009-08-19
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 54 poz. 758