M.P. 2009 nr 54 poz. 763

Monitor Polski Nr 54 — 2902 — Poz. 763 Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, że od dnia 1 września 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r. kwota zasiłku po grzebowego wynosi 6 162,96 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. A. Brzóska 763 KOMUNIKAT PREZESA ZAK¸ADU UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38, Nr 42, poz. 338, Nr 69, poz. 596 i Nr 97, poz. 800.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-08-26
Data wydania: 2009-08-19
Organ wydający: PREZ. ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 54 poz. 763