M.P. 2009 nr 63 poz. 844

Monitor Polski Nr 63 — 3166 — Poz. 844 Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157 i Nr 79, poz. 66

9) mianu ję z dniem 15 września 2009 r. generała dywizji Tade usza Jana BUKA na stanowisko Dowódcy Wojsk Lą dowych, na trzyletnią kadencję. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 844 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2009 r. nr 112-31-09 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-01
Data wydania: 2009-09-14
Data wejścia w życie: 2009-09-15
Data obowiązywania: 2009-09-15
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 63 poz. 844