M.P. 2009 nr 67 poz. 872

Monitor Polski Nr 67 — 3256 — Poz. 872 872 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządze nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458. Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.2)) ogłasza się stawki na rok 2010, określone w załącznikach nr 1—3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat kach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1—3 do ob wieszczenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska Monitor Polski Nr 67 — 3257 — Poz. 872 Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. (poz. 872) Załącznik nr 1 STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 13 0 143,64 13 14 143,64 397,01 14 15 397,01 559,30 15 559,30 1 265,69 Trzy osie 12 17 143,64 249,88 17 19 249,88 512,58 19 21 512,58 665,55 21 23 665,55 1 025,15 23 25 1 025,15 1 593,77 25 1 025,15 1 593,77 Cztery osie i więcej 12 25 665,55 674,89 25 27 674,89 1 053,17 27 29 1 053,17 1 671,99 29 31 1 671,99 2 479,97 31 1 671,99 2 479,97 Monitor Polski Nr 67 — 3258 — Poz. 872 Załącznik nr 2 STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Dwie osie 12 18 0 38,54 18 25 268,57 485,74 25 31 566,30 929,42 31 1 427,98 1 959,23 Trzy osie 12 40 1 259,85 1 742,06 40 1 742,06 2 576,88 Monitor Polski Nr 67 — 3259 — Poz. 872 Załącznik nr 3 STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Minimalna stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych 1 2 3 4 Jedna oś 12 18 0 25,71 18 25 179,82 323,44 25 323,44 567,47 Dwie osie 12 28 212,52 312,94 28 33 620,01 859,37 33 38 859,37 1 305,39 38 1 161,77 1 718,71 Trzy osie 12 38 684,23 952,76 38 952,76 1 294,88

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-20
Data wydania: 2009-10-06
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 67 poz. 872