M.P. 2009 nr 68 poz. 880

Monitor Polski Nr 68 — 3277 — Poz. 880 880 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 października 2009 r. w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2005—2007 Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź dziernika 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocz nego produktu krajowego brutto (Dz. U. Nr 114, poz. 1188 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 81

7) ogłasza się szacunki wartości produktu krajowego brutto na jed nego mieszkańca w latach 2005—2007 na pozio mie województw (NTS2), ujęte w załączniku nr 1 do obwieszczenia, i szacunki wartości produktu krajowe go brutto na jednego mieszkańca w latach 2005—2007 na poziomie podregionów (NTS3), ujęte w załączniku nr 2 do obwieszczenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński Monitor Polski Nr 68 — 3278 — Poz. 880 Załączniki do obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 października 2009 r. (poz. 880) Załącznik nr 1 SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2005—2007 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW (NTS2) a Ceny bieżące. b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002). Monitor Polski Nr 68 — 3279 — Poz. 880 Załącznik nr 2 SZACUNKI WARTOŚCI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTOa NA JEDNEGO MIESZKAŃCAb W LATACH 2005—2007 NA POZIOMIE PODREGIONÓW (NTS3) Monitor Polski Nr 68 — 3280 — Poz. 880 Monitor Polski Nr 68 — 3281 — Poz. 880 Monitor Polski Nr 68 — 3282 — Poz. 880 a Ceny bieżące. b Ludność według stanu na 30 VI (z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-26
Data wydania: 2009-10-16
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 68 poz. 880