M.P. 2009 nr 68 poz. 886

Monitor Polski Nr 68 — 3288 — Poz. 886 886 KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopa da 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 dt. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-26
Data wydania: 2009-10-19
Organ wydający: PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 68 poz. 886