M.P. 2009 nr 69 poz. 894

Monitor Polski Nr 69 — 3303 — Poz. 894 894 OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 Na podstawie art. 85 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwiet nia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 i Nr 157, poz. 124

1) ogłasza się:

1) maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew, za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wy sokości 130 cm, określone w załączniku nr 1 do ob wieszczenia;

2) stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatun ków drzew, określone w załączniku nr 2 do ob wieszczenia;

3) stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 228,99 zł;

4) stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadrato wego terenu zieleni w wysokości: a) dla trawników — 52,66 zł, b) dla kwietników — 452,26 zł. Minister Środowiska: M. Nowicki

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Monitor Polski Nr 69 — 3304 — Poz. 894 Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. (poz. 894) Załącznik nr 1 MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT ZA USUWANIE DRZEW, ZA JEDEN CENTYMETR OBWODU PNIA MIERZONEGO NA WYSOKOŚCI 130 CM Lp. Wielkość obwodu pnia w cm Stawki opłat za 1 cm w zł 1 do 25 309,13 2 od 26 do 50 469,44 3 od 51 do 100 732,78 4 od 101 do 200 1 144,97 5 od 201 do 300 1 717,45 6 od 301 do 500 2 404,43 7 od 501 do 700 3 091,40 8 powyżej 700 4 007,39 Załącznik nr 2 STAWKI OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW* Lp. Rodzaje, gatunki i odmiany drzew Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm 1 Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew 12,39 2 Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona 33,69 3 Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg — forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik 81,95 4 Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew 309,13

Objaśnienie: * Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku do obwieszczenia stawki ustala się jak dla drzew o podobnej wartości przyrodniczej wymienionych w tym załączniku.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-10-30
Data wydania: 2009-10-23
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 69 poz. 894