M.P. 2009 nr 70 poz. 899

903 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopa da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze niach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą o świadcze niach rodzinnych”, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:

1) 48,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 64,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 68,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

§2. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z ty tułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 12a ustawy o świadczeniach ro dzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnio ne do zasiłku rodzinnego.

§3. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z ty tułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnospraw nego, o którym mowa w art. 13 ustawy o świadcze niach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi miesięcznie:

1) 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 192, poz. 1963, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 94, poz. 788, Nr 95, poz. 806, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366, Nr 233, poz. 1994 i Nr 267, poz. 2260 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 67 i Nr 104, poz. 708 i 711.

§4. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z ty tułu rozpoczęcia roku szkolnego, o którym mowa w art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 100,00 zł na dziecko.

§5. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z ty tułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miej scem zamieszkania, o którym mowa w art. 15 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi:

1) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z za mieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podsta wowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełno sprawności;

2) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojaz dem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obo wiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpo wiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

§6. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 września 2006 r. wynosi 153,00 zł miesięcznie.

§7. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 wrze śnia 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 504,00 zł.

§8. Wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 wrze śnia 2006 r. nie ulega zmianie i wynosi 583,00 zł.

§9. Od dnia 1 września 2006 r. nie ulegają zmianie wysokości pozostałych świadczeń, które wynoszą:

1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka — 1 000,00 zł;

2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wycho wawczego — 400,00 zł miesięcznie;

3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: a) 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jed nak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci, b) 250,00 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orze czeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ści, nie więcej jednak niż 500,00 zł na wszystkie dzieci;

4) świadczenie pielęgnacyjne — 420,00 zł miesięcznie;

5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się ży wego dziecka — 1 000,00 zł na jedno dziecko.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 130 — 6778 — Poz. 903

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-03
Data wydania: 2009-10-06
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 70 poz. 899