M.P. 2009 nr 71 poz. 901

Monitor Polski Nr 71 — 3398 — Poz. 901 901 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospoli tej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 121

8) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje: Art.

1.

1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania sprawy przebiegu pro cesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonaw czych w zakresie dotyczącym gier na automatach o ni skich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legal ności działania organów administracji rządowej bada jących ten proces, zwaną dalej „Komisją”.

2. Przebieg procesu legislacyjnego oraz badania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces obejmuje okres od dnia rozpo częcia prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 10 kwiet nia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakła dach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 77

4) do dnia 9 października 2009 r. Art.

2. Do zakresu działania Komisji należy zbada nie legalności działań:

1) członków Rady Ministrów i podległych im funkcjo nariuszy publicznych, uczestniczących w opraco waniu projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.1)) oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonaw czych;

2) posłów i senatorów uczestniczących w pracach nad ustawami o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych;

3) członków Rady Ministrów i podległych im funkcjo nariuszy publicznych, badających proces opraco wywania projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych oraz wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych. Art.

3. Do zakresu działania Komisji należy również ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) w trak cie prac nad ustawą. Art.

4. W skład Komisji wchodzi 7 członków. Art.

5. Komisja jest obowiązana do złożenia sprawo zdania w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. Art.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję cia. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-10
Data wydania: 2009-11-04
Data wejścia w życie: 2009-11-04
Data obowiązywania: 2009-11-04
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 71 poz. 901