M.P. 2009 nr 73 poz. 919

Monitor Polski Nr 73 — 3491 — Poz. 919 919 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listo pada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaran cyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego wynosi w 2010 r. 3,0 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w spra wie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruk tury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-18
Data wydania: 2009-11-06
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 73 poz. 919