M.P. 2009 nr 76 poz. 936

Monitor Polski Nr 76 — 3523 — Poz. 936 936 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza nastę pujące zmiany w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorup cyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymu szenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 ro ku do 16 listopada 2007 roku: na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej oraz art. 136c ust. 1 Regulaminu Sejmu odwołuje się ze składu Ko misji: — posła Sebastiana Karpiniuka, na podstawie art. 5a ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej oraz art. 136c ust. 12 Regulaminu Sejmu, wybiera się do składu Ko misji: — posła Andrzeja Czumę. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-25
Data wydania: 2009-11-05
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 76 poz. 936