M.P. 2009 nr 76 poz. 937

Monitor Polski Nr 76 — 3524 — Poz. 937 937 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sej mowej komisji śledczej oraz art. 136c ust. 1 Regulami nu Sejmu, wybiera następujących posłów do Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legis lacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lip ca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakre sie dotyczącym gier na automatach o niskich wygra nych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działa nia organów administracji rządowej badających ten proces: — Bartosza Arłukowicza — Beatę Kempę — Sławomira Neumanna — Mirosława Sekułę — Franciszka Jerzego Stefaniuka — Jarosława Urbaniaka — Zbigniewa Wassermanna. Marszałek Sejmu: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-25
Data wydania: 2009-11-06
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 76 poz. 937