M.P. 2009 nr 76 poz. 938

Monitor Polski Nr 76 — 3525 — Poz. 938 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 5a ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej oraz art. 136c ust. 12 Regulaminu Sej mu, wprowadza następującą zmianę w składzie oso bowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agen cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru spra wiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia upraw nień lub niedopełnienia obowiązków w związku z po stępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno -rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciw ko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczy pospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku: wybiera do składu Komisji: — posła Krzysztofa Brejzę. Marszałek Sejmu: B. Komorowski 938 UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyboru uzupełniającego do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-11-25
Data wydania: 2009-11-20
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 76 poz. 938