M.P. 2009 nr 80 poz. 995

Monitor Polski Nr 80 — 3654 — Poz. 995 995 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2010

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164 i Nr 157, poz. 1241. Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 paź dziernika 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajo wym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.2)) ogłasza się stawkę opłaty pa liwowej na rok 2010, wynoszącą 119,82 zł. Minister Infrastruktury: w z. T. Jarmuziewicz

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2009-12-24
Data wydania: 2009-12-10
Data wygaśnięcia: 2010-12-31
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: M.P. 2009 nr 80 poz. 995