M.P. 2010 nr 2 poz. 13

Dziennik Ustaw Nr 67 — 4226 — Poz. 350

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopa da 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów pro mocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1542 oraz z 2009 r. Nr 160, poz. 126

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch po przedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro,”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5.

1. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

2. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, za pośrednictwem koordyna tora projektu, przekazuje:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de mini mis uzyskanej w bieżącym roku podat kowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzy manej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostat nich lat obrotowych, sporządzone zgod nie z przepisami o rachunkowości;

3) informację dotyczącą przedsiębiorcy bio rącego udział w projekcie, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporzą dzenia.

3. Koordynator projektu, oprócz dokumen tów, o których mowa w ust. 2, dołącza do wniosku pisemną opinię właściwego wy działu promocji handlu i inwestycji amba sady lub konsulatu Rzeczypospolitej Pol skiej, a w przypadku gdy w ambasadzie lub konsulacie nie został utworzony wydział promocji handlu i inwestycji — właściwe go wydziału ekonomicznego ambasady lub konsulatu.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, dotyczy:

1) terminu, czasu trwania i miejsca realiza cji projektu;

2) programu projektu;

3) celu realizacji projektu.”;

3) w § 6 uchyla się ust. 2;

4) w § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) opinię, o której mowa w § 5 ust. 3;”;

5) załącznik do rozporządzenia oznacza się jako za łącznik nr 1 do rozporządzenia, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniej szego rozporządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia sto suje się przepisy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 350 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 67 — 4227 — Poz. 350

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. (poz. 350) Załącznik nr 1 WZÓR Nr wniosku* Data wpływu wniosku* * wypełnia Ministerstwo Gospodarki WNIOSEK o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim I. Informacje podstawowe

1. Tytuł branżowego projektu promocyjnego

2. Kwota wnioskowanej pomocy na projekt II. Informacje o koordynatorze projektu1

3. Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko:

4. Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu

5. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość, gmina, województwo)

6. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby)

7. Nr telefonu i faksu (z nr. kierunkowym)

8. Adres e-mail, adres strony internetowej

9. Numery: REGON …………………………. NIP …………………………. Klasa działalności wg PKD2 ………………………….

10. Nazwisko i imię, stanowisko oraz telefon i e-mail osoby upoważnionej do kontaktów z ministrem właści wym do spraw gospodarki 1

1. Główne obszary działalności koordynatora projektu 1

2. Najważniejsze osiągnięcia koordynatora projektu/doświadczenie 1 Jeżeli koordynator projektu jest jednocześnie uczestnikiem projektu, wypełnia on również załącznik nr 2 do rozporządze nia. 2 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489). Dziennik Ustaw Nr 67 — 4228 — Poz. 350

III. Informacje o branżowym projekcie promocyjnym 1

3. Tytuł branżowego projektu promocyjnego 1

4. Uczestnicy projektu (wymienić oraz określić branże lub grupy towarowe, które reprezentują) 1

5. Formy działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia3) 1

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce realizacji projektu 1

7. Szczegółowy opis projektu 1

8. Odbiorcy projektu 1

9. Zamierzone efekty realizacji projektu

20. Zaangażowani partnerzy (w tym zagraniczni) 2

1. Uzasadnienie niezbędności uzyskania pomocy dla realizacji projektu 2

2. Opis doświadczenia i zaplecza organizacyjnego podmiotów zaangażowanych w realizację projektu IV. Harmonogram działań i kosztorys projektu (w PLN) A. Harmonogram działań Działanie/ rodzaj wydatku Termin Miejsce Rodzaj kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą Całkowity przewidywany koszt netto działania (w zł) A B … Całkowity przewidywany koszt netto realizacji projektu (w zł) 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację bran żowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz. U. Nr 211, poz. 1542, z późn. zm.). Dziennik Ustaw Nr 67 — 4229 — Poz. 350

B. Koszty realizacji projektu 2

3. Całkowity koszt netto realizacji projektu …………………………………………………………… zł 2

4. Całkowite koszty netto kwalifikujące się do objęcia pomocą …………………………………………………………… zł 2

5. Wnioskowana kwota pomocy na projekt …………………………………….. zł ……….% całkowitych kosztów netto projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą 2

6. Wnioskowana kwota pomocy dla: (wymie nić uczestnika projektu) (wskazać kwotę pomocy) % kosztów netto kwalifikują cych się do objęcia pomocą, poniesionych przez uczestni ka projektu

1. …………………….. …………………………………….. zł ……………………………………

2. …………………….. …………………………………….. zł ……………………………………

3. …………………….. …………………………………….. zł ……………………………………

4. ……………………. …………………………………….. zł ……………………………………

5. …………………….. …………………………………….. zł …………………………………… 2

7. Inne źródła finansowania projektu, w tym: a) środki własne uczestników projektu (podać kwotę) b) inne źródła finansowania (wymienić jakie i podać kwotę) V. Inne informacje VI. Wnioskuję o dotację ze środków na promocję eksportu, znajdujących się w dyspozycji ministra właściwe go do spraw gospodarki w wysokości ………………….. zł (słownie: …………………………………………………….. zł) na realizację w roku …………….. branżowego projektu promocyjnego — ……………………………………………….. (wpisać tytuł projektu). ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. (miejscowość i data) (pieczątka i podpis koordynatora projektu) Pieczątki i podpisy każdego z uczestników projektu:

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

4. …………………………………… Dziennik Ustaw Nr 67 — 4230 — Poz. 350

Załącznik nr 2 WZÓR Informacja dotycząca przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie A. Informacja o uczestniku projektu (poniższe informacje przedstawia każdy z przedsiębiorców biorących udział w branżowym projekcie promocyjnym, w tym koordynator projektu, jeżeli jest jednocześnie uczestnikiem projektu)

1. Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko

2. Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby upoważnionej/osób upoważnionych do podpisania umowy1

3. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania (ulica, nr domu, kod, miejscowość, gmina, województwo)

4. Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)

5. Nr telefonu i faks (z nr. kierunkowym)

6. Adres e-mail, adres strony internetowej

7. Wielkość przedsiębiorcy2 (zaznaczyć właściwe) o mikroprzedsiębiorca — 0 o mały przedsiębiorca — 1 o średni przedsiębiorca — 2 o inny przedsiębiorca — 3

8. Forma prawna3 (wpisać kod) …………………………………………

9. Forma opodatkowania (zaznaczyć właściwe) o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych o karta podatkowa o zasady ogólne — podatek dochodowy od osób fizycznych o podatek dochodowy od osób prawnych

10. Numery: REGON …………………….. NIP …………………….. Klasa działalności wg PKD4, w związku z którą przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis ………………. 1

1. Siedmiocyfrowy identyfikator siedziby gminy, w której przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszka nia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialne go (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) 1 Zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. 2 W rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodza je pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 3 Wpisać właściwy kod: 1.A — przedsiębiorstwo państwowe; 1.B — jednoosobowa spółka Skarbu Państwa; 1.C — jednooso bowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej; 1.D — spółka akcyj na albo spółka z o.o., w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo pań stwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów; 2 — przedsiębiorca nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.D. 4 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489). Dziennik Ustaw Nr 67 — 4231 — Poz. 350

1

2. Data utworzenia przedsiębiorcy 1

3. Nazwisko i imię, stanowisko oraz numer telefonu i e-mail osoby odpowiedzialnej ze strony przedsiębiorcy za sprawy dotyczące niniejszego wniosku i upoważnionej do kontaktów z ministrem właściwym do spraw gospodarki 1

4. Numer rachunku bankowego, nazwa i adres banku, w którym uczestnik projektu posiada rachunek bankowy 1

5. Wartość pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych (w euro) 1

6. Przedsiębiorca jest już eksporterem o TAK o NIE 1

7. Eksport w tys. zł za ostatni rok 1

8. Udział eksportu w całkowitych przychodach w % 1

9. Podstawowe grupy produktów eksportowych (wymienić)

20. Rynki eksportowe (wymienić kraje) % udział w sprzedaży eksportowej (dane za ostatni rok) 2

1. Przedsiębiorca posiada międzynarodowe certyfikaty, znaki jakości, świadectwa dopuszczenia itp. o TAK (wymienić) o NIE 2

2. Produkty promowane w projekcie (zwięzły opis): OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU Ja, niżej podpisany, oświadczam, że przedsiębiorca:

1) nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

2) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej;

3) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł. ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. (miejscowość i data) (podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentacji, pieczątka) Dziennik Ustaw Nr 67 — 4232 — Poz. 350

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej uczestnika projektu

1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego5, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25% wysokości tego kapitału? £ tak £ nie dotyczy £ nie

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25% wysokości tego kapitału? £ tak £ nie dotyczy £ nie

3) Czy przedsiębiorca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? £ tak £ nie

4) Czy przedsiębiorca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym6? £ tak £ nie

5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1—4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis: a) przedsiębiorca odnotowuje rosnące straty? £ tak £ nie b) obroty przedsiębiorcy maleją? £ tak £ nie c) zwiększeniu ulegają zapasy przedsiębiorcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? £ tak £ nie d) przedsiębiorca ma nadwyżki produkcji7? £ tak £ nie e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? £ tak £ nie f) zwiększa się suma zadłużenia przedsiębiorcy? £ tak £ nie g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań przedsiębiorcy? £ tak £ nie h) wartość aktywów netto przedsiębiorcy zmniejsza się lub jest zerowa? £ tak £ nie i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? £ tak £ nie ……………………………………………………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………………………………

6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5 przedsiębiorca jest w stanie odzyskać płynność finansową? £ tak £ nie Jeśli tak, to w jaki sposób? ……………………………………………………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………………………… 5 Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny. 6 W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.). 7 Dotyczy wyłącznie producentów. Dziennik Ustaw Nr 67 — 4233 — Poz. 3507) Czy przedsiębiorca należy do grupy kapitałowej? £ tak £ nie W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: a) czy trudności przedsiębiorcy mają charakter wewnętrzny? £ tak £ nie dotyczy £ nie b) czy na trudną sytuację przedsiębiorcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej? £ tak £ nie dotyczy £ nie c) czy trudności przedsiębiorcy mogą być przezwyciężone przez grupę? £ tak £ nie dotyczy £ nie C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą uczestnik projektu ubiega się o pomoc de minimis Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności:

1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury8? £ tak £ nie

2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? £ tak £ nie

3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? £ tak £ nie

4) w sektorze węglowym9? £ tak £ nie

5) w sektorze transportu drogowego10?, jeśli tak to: £ tak £ nie a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego? £ tak £ nie b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę (w jaki sposób)? £ tak £ nie ……………………………………………………………….………………………………………………………………… ……………………………………………………………….………………………………………………………………… 8 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków pro duktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198). 9 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170). 10 W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.). Dziennik Ustaw Nr 67 — 4234 — Poz. 350

D . I nf or m ac je d ot yc zą ce p om oc y ot rz ym an ej w o dn ie si en iu d o ty ch s am yc h ko sz tó w k w al ifi ku ją cy ch s ię d o ob ję ci a po m oc ą, n a po kr yc ie k tó ry ch m a by ć pr ze zn ac zo na p om oc d e m in im is 11 Lp . D zi eń

ud zi el en ia

po m oc y Po dm io t ud zi el aj ąc y po m oc y Po ds ta w a pr aw na u dz ie le ni a po m oc y N um er

pr og ra m u po m oc ow eg o,

po m oc y in dy w id ua ln ej Fo rm a po m oc y W ar to ść o tr zy m an ej

po m oc y Pr ze zn ac ze ni e po m oc y in fo rm ac je

po ds ta w ow e in fo rm ac je s zc ze gó ło w e no m in al na br ut to 1 2 3a 3b 3c 3d 3e 4 5 6a 6b 7 1 2 3 4 5 11 N al eż y w yp eł ni ć zg od ni e z in st ru kc ją s ta no w ią cą z ał ąc zn ik d o „F or m ul ar za in fo rm ac ji pr ze ds ta w ia ny ch p rz y ub ie ga ni u si ę o po m oc d e m in im is ” st an ow ią ce go z ał ąc zn ik d o ro z po rz ąd ze ni a R ad y M in is tr ów z d ni a 29 m ar ca 2 01 0 r. w s pr aw ie z ak re su in fo rm ac ji pr ze ds ta w ia ny ch p rz ez p od m io t u bi eg aj ąc y si ę o po m oc d e m in im is (D z. U . N r 53 , p oz . 3 11 ). Dziennik Ustaw Nr 67 — 4235 — Poz. 350

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo podać następujące dane:

1) opis przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) lokalizację przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6) cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7) etapy realizacji przedsięwzięcia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8) datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ imię i nazwisko nr telefonu data i podpis stanowisko służbowe

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-01-14
Data wydania: 2010-01-08
Organ wydający: PREZ. ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Dziennik Ustaw: M.P. 2010 nr 2 poz. 13